Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2021 rok.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2021 roku

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO–WD 2014-2020

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Asesora Prokuratury Rejonowej z dnia 29 stycznia 2021 r. znak: PR Pa 2.2021

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miny Stoszowice

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem środków dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Srebrna Góra

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej
kanalizacji dla m. Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra (gm. Stoszowice) oraz Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie).

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji dla m. Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra (gm. Stoszowice) oraz Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie).

w zakresie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacj i zadania pn. „ Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34”

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2021/2022

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Srebrna Góra

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 lipca 2021 r. sygn. akt: PR Pa 14.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

w zakresie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

 do góry