Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Fortecznego Parku Kulturowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebnej Górze oraz przeklasyfikowanie kodów PKD-2004 na PKD-2007

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedborowa

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania składników Mienia Sołeckiego Srebrna Góra.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Doroty Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich".

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nierychomości

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie realizacji "Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Stoszowice"

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie: wprowadzenia zmianw wieloletniej prognozie finansowiej Gminy Stoszowice

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2015

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice na lata 2012 - 2032

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. znak: NK - N.4131.124.5.2013.RB

 do góry