Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2016rok

W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz szkół podstawowych

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice oraz organizacji zajęć sportowych dla młodzieży w 2016 roku

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2016 roku.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Budzów, sołectwa Grodziszcze, sołectwa Lutomierz, i sołectwa Stoszowice w sprawie zmiany urzędowych nazwy i rodzaju miejscowości  

W sprawie: ustalenia na 2016 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiące własność gminy Stoszowice

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

w sprawie czasowego powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

W sprawie: udzieleni pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice".

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

W sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2016roku.

W sprawie powołania Komisji do przygotowywania dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio do archiwizacji i zniszczenia.

W sprawie: upoważnienia Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

W sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

W sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015 rok.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015rok

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2015rok.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filia w Przedborowej 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. 

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice 2017 roku.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Żdanow, stanowiącej współwłasność Haliny Cyroń zam. Żdanow 13. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Stoszowice w roku szkolnym 2016/2017” 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie” 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i nieodstępnych części Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra”

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem Sali gimnastycznej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu działka 385/1 km 0+000-0+365

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzanie naboru. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r. w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r. w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków. 

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę pomieszczenia zaplecza kuchennego. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
”Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej, infrastrukturalnej, konstrukcyjnej obiektów w obrębie Fortecznego Parku Kulturowego Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków. 

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków. 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu prognozy finansowej. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę Stoszowic i jej jednostek organizacyjnych. 

 do góry