Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wybór operatora- adaptacja części pomieszczeń DONJONU w twierdzy Srebrna Góra dla funkcji muzealno - ekspozycyjnych

Wybór Operatora "Adaptacja części pomieszczeń Don Jonu w twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno ekspozycyjnych"

Informacje w załącznikach

Informacje w załącznikach

Informacje w załącznikach

Informacje w załącznikach

Stoszowice: Wybór operatora- Adaptacji części pomieszczeń DONJONU w twierdzy Srebrna Góra dla funkcji muzealno - ekspozycyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór operatora- Adaptacji części pomieszczeń DONJONU w twierdzy Srebrna Góra dla funkcji muzealno - ekspozycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i eksploatacja przez Operatora przez okres 5 lat pomieszczeń zrealizowanych w ramach Adaptacji części pomieszczeń DONJONU w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych stanowiącym infrastrukturę techniczną powstałą w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową nr UDA-RPDS.06.04.00-02-066/09-00 z dnia 30.04.2010r. Nr projektu: RPDS.06.04.00-02-066/09, określonych w załącznikach nr I, Ia, II i III do SIWZ 2. Obiekt jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych. Wyposażony w monitoring. Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu jest dostępna w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97. 2 a. Działalność Operatora winna obejmować w szczególności organizowanie: min. 3 imprezy kulturalne o zasięgu co najmniej, regionalnym rocznie min. 2 wystawy rocznie min. 2 spotkania autorskie rocznie, 2 b. Głównym celem działania Operatora ma być promocja Gminy Stoszowice . 3. Operator poza ryczałtowym wynagrodzeniem jakie poda w ofercie przetargowej nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia, jak również pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wnoszenia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 3. Wobec Operatora nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4. Operator będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 5. Operator nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Ocenia spełnia warunku: spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie - potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. Ocenia spełnia warunku: spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie - potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2. Ocenia spełnia warunku: spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. Ocenia spełnia warunku: spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się przedstawienia: Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert: Od operatora, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej żąda się te same dokumenty co od podmiotów krajowych przy uwzględnieniu modyfikacji określonych w paragrafie 3 i 4. Ocenia spełnia warunku: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stoszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

       Informuję, że w dniu 23 października 2013 roku o godz. 1020  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/10 i 33/3 o powierzchni O,2224 ha bez zabudowań.

 

1.Nieruchomość przeznaczona jest:

a) działka numer 265/10 pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, wariantowo z garażem wbudowanym, przylegającym do budynku mieszkalnego lub garażu wolnostojącego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, zgodnie z decyzją nr 36/12 o warunkach zabudowy z dnia 11 września 2012 roku,

b) działka numer 33/3 pod drogę dojazdową do działki numer 265/10.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 07.07.2013 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 32.000,00 zł. netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

 

4. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Piotr Plekan, za cenę  39.975,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć  złotych), z której:

a) cena sprzedaży działki (gruntu) wynosi 32.500,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych),

b) podatek VAT 23% wynosi 7.475,00 zł. (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych),

i jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.

Stoszowice, dnia 30.10.2013 r.

 

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                       Leokadia Zając

 

 

 

 

 

 

Informacje w załącznika

Informacje w załączniku

Informacje w załącznikach

Informacje w załącznikach

Informacje w załącznikach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zadanie - Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach (w załączeniu w formacie PDF)

Informacje szczegółowe w załącznikach

Stoszowice: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice
Numer ogłoszenia: 347972 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323060 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dowóz uczniów/dzieci do placówek oświatowych i ich odwożenie z placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z planem lekcji przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych (w trakcie roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Prognozowana, łączna długość tras przejazdu, w okresie obowiązywania umowy to - 70 000 km. W ramach ryczałtu kilometrów nie wlicza się przejazdu z bazy Wykonawcy do Urzędu Gminy Stoszowice. Tabor przeznaczony do realizacji zamówienia pozostaje w dyspozycji dyrektora zgodnie z przedstawionym planem zajęć. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami), w okresie od 02 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć Dowozem będą objęci dzieci/uczniowie zamieszkali w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Srebrna Góra, Mikołajów, Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Przedborowa, Różana, objęcie realizacją obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, dowożeni do szkół: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej, Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Przedszkola w Przedborowej oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice wskazanych przez Zamawiającego jeśli będą wolne miejsca w autobusach. Dowóz uczniów/dzieci będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru przewozów oznakowaniami. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Dowóz i odwóz uczniów/dzieci odbywać się będzie według rozkładów i godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian godzin dowozu i odwozu uczniów/dzieci po sporządzeniu planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych (odpowiednio do potrzeb w roku szkolnym). Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia usług w zakresie obsługi transportowej wyjazdów na zawody sportowe, na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego, w ramach przyznanego limitu kilometrów. Zamawiający zapewnia opiekunów na trasach do placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dowożenia dzieci 3-4 letnich i młodszych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice pod opieką osoby dorosłej- rodzica/ prawnego opiekuna zajmującego w autobusie miejsce stojące (przy braku miejsc siedzących). Z tytułu świadczenia usługi dowozu uczniów/dzieci do szkół Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/10 kwoty wynikającej z kalkulacji kosztu dowozu i odwozu wszystkich uczniów określonej w ofercie. Ilość uczniów/dzieci dojeżdżających do poszczególnych placówek oświatowych oraz prognozowana łączna długość tras przejazdu autobusów szkolnych określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji i są ilościami prognozowanymi (dopuszcza się zmianę liczby dowożonych uczniów). Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklamy na dwóch autokarach dowożących uczniów. Każdy autobusy musi posiadać aktualne badania techniczne oraz wyposażenie (sprzęt gaśniczy, apteczki) odpowiednie dla rodzaju pojazdu i zakresu usług...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krajowy Transport Drogowych Osób - Grzegorz Gorczyca, ul. Stara Droga 29, 57-401 Nowa Ruda, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 274400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 274400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378000,00

 • Waluta: PLN.

Informacja w załącznikach

Informacje w załącznikach

Informacja w załącznikach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowe wykonanie w/w projektu tj. chodnika dla pieszych o szerokości 1,5-2,0 m na łącznej długości 0,394 km, w miejscowości Stoszowice, przy drodze wojewódzkiej nr 385. Zamawiający podzielił ten odcinek na dwa odrębne zadania, które należy wycenić oddzielnie. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany na wykonanie tej inwestycji z kompletnymi rozwiązaniami. Przedmiotem zamówienia jest tylko częściowe wykonanie w/w projektu. W związku z powyższym wykonawca sam przedstawi i zaproponuje szczegółowe rozwiązania projektowe w oparciu o poniższy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót. W szczególności wykonawca sam zaproponuje w jaki sposób odprowadzi wody opadowe, do istniejących studzienek lub w sposób powierzchniowy do pobliskiej rzeki. W przypadku konieczności wykonania projektu zamiennego, wykonawca wykona go na własny koszt. Zamawiający chce wykonać dwa odcinki chodnika. Pierwszy odcinek A- zgodnie z załączoną mapką, to pierwszy odcinek patrząc od strony Ząbkowic Śl. o długości 0,290 km zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Drugi odcinek B- to odcinek od istniejącego chodnika do zjazdu z drogi na m. Przedborowa, Bielawa o długości 0,104 km. Oba odcinki należy wykonać tak jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, łącznie ze zjazdami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 złotych, (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg lub chodników z których każda obejmowała swoim zakresem roboty o wartości brutto co najmniej 100 tys. zł. każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (w zakresie przebudowy dróg) w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu zapewnienia stabilności sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca przedstawi polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100 tys. zł. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy oryginał lub potwierdzoną kopię polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach: Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), dopuszcza się możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły wyższej w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stoszowice.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o przetargu w załączniku

III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1a (jeden "a") o pow. użytkowej 32,0 m2.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości SREBRNA GÓRA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45254, składającej się z działki numer 39/29 o powierzchni 0,0092 ha bez zabudowań oraz działki numer 39/30 o powierzchni 0,0064 ha bez zabudowań.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Do ustalonej stawki czynszu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.

 

Dane dotyczące warunków przetargu:

1. W/w nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na utrzymanie zieleni.

2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

                Wysokość  wadium  wynosi  - 20,00 zł (słownie:  dwadzieścia złotych)

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl.  Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 sierpnia 2013r.

4. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości.

6. Wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, na okres 10 lat.

9. Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 748164517.

10. Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej tut. Urzędu www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na terenie gminy.

11. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

12. Szczegóły zostaną ustalone  w umowie dzierżawy.

                                                                                                                            

                                                                                      z up. Wójta Gminy

                                                                                       Sekretarz Gminy

                                                                                 Magdalena Tęsna-Pitner               

 

 

 

Stoszowice, dnia  24.07.2013r.                                                  

Stoszowice: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Budzów, dz. nr 486/2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice, dz. nr 243 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230
Numer ogłoszenia: 135049 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Budzów, dz. nr 486/2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice, dz. nr 243 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES ZAMOWIENIA obejmuje, kolejno: Zadanie nr 1) - Przedsięwzięcie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w ciągu drogi nr dz. 486/2 w m. Budzów. Projekt zakłada wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne głębokości 40 cm. Następnie wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu, podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 28 cm. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna (4 + 4 cm). Roboty wykończeniowe przewidują udrożnienie istniejącego rowu oraz utwardzenie poboczy na całym ciągu drogi obustronnie wraz z ułożeniem koryt odwadniających - ten etap należy wykonać w pierwszej kolejność, najpóźniej do dnia 26.08.2013 r. Zadanie nr 2) - Przedsięwzięcie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w ciągu ulicy nr dz. 230 w m. Stoszowice. Projekt zakłada wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne głębokości 30 cm. następnie wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm. po zagęszczeniu, podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 23 cm. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna 4 + 4 cm. Roboty wykończeniowe przewidują udrożnienie istniejącego rowu oraz utwardzenie poboczy na całym ciągu drogi obustronnie. Zadanie nr 3) - Przedsięwzięcie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w ciągu ulicy nr. dz. 243 w m. Stoszowice. Projekt zakłada wykonanie uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie tłuczniowej na powierzchni 30% mieszanką mineralną o frakcji 0/33,5 mm. Na tak przygotowanym podłożu planuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczna w ilości 100kg/m² po uprzednim skropieniu podłoża emulsją bitumiczna w ilości 0.8 kg/m². Po wyrównaniu zostanie ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Po zagęszczeniu projekt przewiduje także obustronne utwardzenie poboczy mieszanka mineralna 0.31,5 mm na szerokości 0.5 m oraz pogłębienie istniejących rowów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 złotych, (słownie: sześć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, z których każda obejmowała swoim zakresem roboty o wartości brutto co najmniej 100 tys. zł. każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przebudowy dróg w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przebudowy dróg w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu zapewnienia stabilności sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca przedstawi polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 300 tys. Zł. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy oryginał lub potwierdzoną kopię polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach: Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), dopuszcza się możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły wyższej w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stoszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.stoszowice.pl lub Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57 213 Stoszowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, do dnia 22.07.2013 r. do godz. 9.00. Oferty należy składać na każde zadanie odrębnie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Stoszowice: Przebudowa nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze KM. 0+000 - 0+250
Numer ogłoszenia: 260140 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze KM. 0+000 - 0+250.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Kąpielowej w m. Srebrna Góra o numerze ewidencyjnym działki 132. Aktualnie jest to droga przebiegająca przez teren zabudowany o nawierzchni częściowo utwardzonej kruszywem kamiennym. Długość odcinka planowanego do remontu wynosi 244 mb. Planowane przedsięwzięcie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w ciągu ul. Kąpielowej nr. dz. 132 w m. Srebrna Góra. Po wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne zostanie wykonana dwuwarstwowa podbudowa z mieszanki mineralnej warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu z frakcji 0/63mm oraz warstwa górna grubości 8 cm. z mieszanki 0/31,5 mm. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubościach w 4+4 cm(warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) . Obustronnie pobocza zostaną utwardzone na szerokości do 50 cm. mieszanką mineralną 0/31,5 mm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 złotych, (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, powinien wykazać że wykonał minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, z których każda obejmowała swoim zakresem roboty o wartości brutto co najmniej 100 tys. zł. każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej i kierownikiem robót branżowych w specjalności: a) w zakresie przebudowy dróg w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w Życie w/w ustawy Prawo budowlane.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej i kierownikiem robót branżowych w specjalności: a) w zakresie przebudowy dróg w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w Życie w/w ustawy Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu zapewnienia stabilności sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca przedstawi polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 300 tys. Zł. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy oryginał lub potwierdzoną kopię polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach: Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), dopuszcza się możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły wyższej w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stoszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.stoszowice.pl lub Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57 213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Informacja w załącznikach

Informacja w załącznikach

Informacja w załącznikach

Informacja w załącznikach

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1a (jeden "a") o pow. użytkowej 32,0 m2.

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 4 (cztery) o pow. użytkowej 37,41 m2.

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z działki numer 117/11 o powierzchni 0,0416 ha bez zabudowań.

Informacja o przetargu w załącznikach.

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 08 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Grodziszcze, stanowiących własność Gminy.

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 08 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, odbędą się IV publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jemna, stanowiących własność Gminy.

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Przedborowa, stanowiących własność Gminy.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1a (jeden "a") o pow. użytkowej 32,0 m2.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 4 (cztery) o pow. użytkowej 37,41 m2.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy, składającej się z działki numer 117/11 o powierzchni 0,0416 ha bez zabudowań.

Stoszowice, 27-02-2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.

Gmina Stoszowice  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stoszowice

 Ofertę nadesłała 1 firma:

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres

Ilość punktów

1.

Bank Spółdzielczy

Rynek 10

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

100

 

 

  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

Bank Spółdzielczy

Rynek 10

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 


 

Zamówienie obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stoszowice a w szczególności:

 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy,
 2. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy,
 3. realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym
  i na rachunki w innych bankach,
 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 5. dokonywanie wypłat gotówkowych,
 6. potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy,
 7. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty wskazanej w uchwale budżetowej na wniosek Zamawiającego,
 8. zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja systemu, obsługa systemu oraz przeszkolenie pracowników) umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków,
 9. otwarcie i prowadzenie punktu obsługi bankowej (kasowej) w miejscowości Stoszowice,
 10. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
 11. wydawanie opinii i zaświadczeń.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKACH


 Stoszowice 18-02-2013

 

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: PIF/1/2013

 Nazwa zadania Kredyt długoterminowy

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

 Ul. Spółdzielcza 5; 55-040 Kobierzyce

 

Uzasadnienie wyboru:

 oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę.

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 25-02-2013 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

   W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

1.

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Ul. Spółdzielcza 5

55-040 Kobierzyce

100

2.

Getin Noble Bank S.A.

Ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

98

3.

Bank Spółdzielczy

Rynek 10

57-200 Ząbkowice Śląskie

94

4.

SGB – Bank Spólka Akcyjna

Ul. Szarych Szeregów 23A

60-462 Poznań

94

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski


 


UWAGA Zmiana zapisów SIWZ poprawny SIWZ w załącznikach

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54112-2013 z dnia 2013-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stoszowice
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 883.295,20 zł...
Termin składania ofert: 2013-02-15

 


 

Numer ogłoszenia: 58422 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54112 - 2013 data 08.02.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20 zł..
 • W ogłoszeniu powinno być: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20 zł.

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 883.295,20 zł słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy 2. Warunki kredytu: 1) kwota i waluta kredytu: 883.295,20 PLN 2) planowana wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach: I transza: 883.295,20 zł: 25.02.2013 r. 3) okres spłaty kredytu: 10 lat 4) sposób spłaty rat kapitałowych: 120 rat miesięcznych, 5) raty kapitałowe płatne zgodnie z załącznikiem nr 2, począwszy od 10 stycznia 2014.r. do 10.12.2023r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu zostaną pomniejszone ostatnie raty kapitałowe, 7) termin wykorzystania kredytu- w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 10.12.2013 r. na pisemny wniosek o uruchomienie transzy kredytu 8) marża banku - stała w całym okresie kredytowania, 9) sposób ustalenia stopy procentowej: ustalenie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, składającej się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1 dnia następnego miesiąca 10) okres karencji w spłacie odsetek - do 10.03.2013r., 11) raty odsetkowe płatne do 10 każdego miesiąca naliczane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca począwszy od 10.03.2013r.; ostatnia rata odsetkowa płatna po uregulowaniu ostatniej raty kapitałowej, lecz nie później niż do 10.12.2023r.; w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 12) za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek banku, 13) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat - warunkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest pisemne zawiadomienie Banku o spłacie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą spłaty;, 14) wysokość jednorazowej prowizji bankowej od rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kredytu - 0%, 15) wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0%, 16) wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0%, 17) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez zamawiającego...
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 883.295,20 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) 2. Warunki kredytu: 1) kwota i waluta kredytu: 883.295,20 PLN 2) planowana wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach: I transza: 883.295,20 zł: 25.02.2013 r. 3) okres spłaty kredytu: 10 lat 4) sposób spłaty rat kapitałowych: 120 rat miesięcznych, 5) raty kapitałowe płatne zgodnie z załącznikiem nr 2, począwszy od 10 stycznia 2014.r. do 10.12.2023r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu zostaną pomniejszone ostatnie raty kapitałowe, 7) termin wykorzystania kredytu- w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 10.12.2013 r. na pisemny wniosek o uruchomienie transzy kredytu 8) marża banku - stała w całym okresie kredytowania, 9) sposób ustalenia stopy procentowej: ustalenie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, składającej się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1 dnia następnego miesiąca 10) okres karencji w spłacie odsetek - do 10.03.2013r., 11) raty odsetkowe płatne do 10 każdego miesiąca naliczane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca począwszy od 10.03.2013r.; ostatnia rata odsetkowa płatna po uregulowaniu ostatniej raty kapitałowej, lecz nie później niż do 10.12.2023r.; w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 12) za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek banku, 13) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat - warunkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest pisemne zawiadomienie Banku o spłacie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą spłaty;, 14) wysokość jednorazowej prowizji bankowej od rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kredytu - 0%, 15) wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0%, 16) wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0%, 17) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez zamawiającego..

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Stoszowice: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20 zł
Numer ogłoszenia: 54112 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 883.295,20 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego pn: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 883.295,20 zł słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy 2. Warunki kredytu: 1) kwota i waluta kredytu: 883.295,20 PLN 2) planowana wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach: I transza: 883.295,20 zł: 25.02.2013 r. 3) okres spłaty kredytu: 10 lat 4) sposób spłaty rat kapitałowych: 120 rat miesięcznych, 5) raty kapitałowe płatne zgodnie z załącznikiem nr 2, począwszy od 10 stycznia 2014.r. do 10.12.2023r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu zostaną pomniejszone ostatnie raty kapitałowe, 7) termin wykorzystania kredytu- w okresie od dnia 25.02.2013r. do dnia 10.12.2013 r. na pisemny wniosek o uruchomienie transzy kredytu 8) marża banku - stała w całym okresie kredytowania, 9) sposób ustalenia stopy procentowej: ustalenie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, składającej się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1 dnia następnego miesiąca 10) okres karencji w spłacie odsetek - do 10.03.2013r., 11) raty odsetkowe płatne do 10 każdego miesiąca naliczane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca począwszy od 10.03.2013r.; ostatnia rata odsetkowa płatna po uregulowaniu ostatniej raty kapitałowej, lecz nie później niż do 10.12.2023r.; w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy wymagalne zobowiązanie zostanie uregulowane w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, 12) za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek banku, 13) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat - warunkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest pisemne zawiadomienie Banku o spłacie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą spłaty;, 14) wysokość jednorazowej prowizji bankowej od rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia kredytu - 0%, 15) wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0%, 16) wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0%, 17) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2026.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe /t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm./, a przypadku określonym w art. 178 ust.. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stoszowice.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się III publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości JEMNA, stanowiących własność Gminy:

 

L.p.

Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Numer

księgi

wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)

Wadium

w pieniądzu (zł.)

Godzina

przetargu

1

265/5

0,0943

SW1Z/00059282/9

23.400,00

2.300.00

1000

2

265/6

0,0955

SW1Z/00059282/9

23.700,00

2.400,00

1020

3

26/1

0,0829

SW1Z/00047888/0

22.500,00

2.200,00

1040

 

1. Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

2. Przeznaczenie nieruchomości: działki wymienione w pkt. 1-2 zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczeniem garażu, a działka wymieniona w pkt. 3 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.

3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

4. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 29.08.2012 r i 29.11.2012 r.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-3 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl.  Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 07 lutego 2013 roku (włącznie).

   Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

9. Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

10. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu  74 8164520.

11.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl  oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.

12.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie  podana do publicznej wiadomości.

 

Stoszowice, dnia 08.01.2013 r.

                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                          Marek Janikowski

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się III publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiących własność Gminy:

 

L.p.

Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Numer

księgi

wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)

Wadium

w pieniądzu (zł.)

Godzina

przetargu

1

187

0,7418

SW1Z/00063504/3

14.800,00

1.500.00

1000

2

410/3

0,1767

SW1Z/00055693/5

20.000,00

2.000,00

1020

 

1. Przeznaczenie nieruchomości:

 a) działka numer 187 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa,

 b) działka numer 410/3 zgodnie z decyzją nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.

 2. Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu wymienionej w pkt 1 lit.b (działka nr 410/3) będzie doliczony podatek VAT 23%.

 3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 4. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 30.08.2012 r i 29.11.2012 r.

 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-2 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl.  Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 06 lutego 2013 roku (włącznie).

    Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

 6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

 8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 9. Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 10. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu  74 8164520.

 11.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl  oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.

 12.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie  podana do publicznej wiadomości.

 

Stoszowice, dnia 08.01.2013 r.

 

                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                       Marek Janikowski

 

 

 do góry