Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

na przeprowadzenie prac budowlanych w ramach zadania pn. Budowa drogi procesyjnej wokół kościoła pw. św. Barbary w Stoszowicach

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

na przeprowadzenie prac budowlanych w ramach zadania pn. Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła filialnego w Grodziszczu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 04.04.2024 r.  do dnia 25.04.2024 r. wywieszono wykaz Nr 4/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 39/29 o powierzchni 0,0092 ha – na miejsca parkingowe;

- działka numer 39/30 o powierzchni 0,0064 ha – na miejsca parkingowe;

 

pełniąca funkcję Wójta Gminy Stoszowice

Katarzyna Ruszkowska

 

Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 22.03.2024 r.  do dnia 12.04.2024 r.  wywieszono wykaz Nr 3/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:

- działka numer 459/7 o pow. 0,0967 ha – obsługa turystyczna Tras Enduro Srebrna Góra w Strefie MTB Sudety;

Stoszowice:

- działka numer 601/17 o pow. 1,1060 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/20 o pow. 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze;

 

pełniąca funkcję

Wójta Gminy Stoszowice

Katarzyna Ruszkowska

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2778) Wójt Gminy Stoszowice ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2778) Wójt Gminy Stoszowice ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 27.02.2024 r.  do dnia 19.03.2024 r. wywieszono wykaz Nr 2/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:

- działka numer 481/1 o pow. 0,1850 ha zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (była szkoła) przy ul. Kolejowej 5a – pod prowadzenie fizjoterapii, masażu i ćwiczeń; pod działalność statutową KGW w Srebrnej Górze; z przeznaczeniem na salkę muzyczną.

pełniąca funkcję Wójta Gminy Stoszowice

Katarzyna Ruszkowska

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.

Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (zwana także Strategią ZIT) obejmuje zintegrowane podejście w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dąży do stworzenia spójnego układu przestrzennego, z głównym ośrodkiem miejskim i powiązanym z nim funkcjonalnym otoczeniem. Zakłada podjęcie inwestycji ponadlokalnych, które będą odpowiedzią na określone w diagnozie problemy, ale jednocześnie pomogą rozwijać potencjał i wzmacniać relacje powiązań funkcjonalnych.

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z treścią projektu Strategii wraz z prognozą można zapoznać się w Biurze ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów oraz na stronie internetowejhttp://www.stowarzyszeniezd.pl.

Oraz na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w Kłodzku w Starostwie Powiatowym, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.dnia 14 marca 2024 roku,godzina 9.00 do 10.30,
  • w Dzierżoniowie w siedzibie Biura ZIT POF, adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 55 pokój nr 15 dnia 14 marca 2024 roku, godzina 13.00 – 14.30.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29.02.2024 r. do dnia 21.03.2024 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów,
  • ustnie do protokołu w Biurze ZIT POF,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Lider ZIT POF.Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz nastronie www.doba.pl.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 15.02.2024 r.  do dnia 07.03.2024 r.    wywieszono wykaz Nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 142/13 o powierzchni 0,5000 ha – pod turystyczną działalność usługową związaną z obsługą grup wycieczkowych.

 

pełniąca funkcję Wójta Gminy Stoszowice

Katarzyna Ruszkowska

Proces konsultacji społecznych realizowany był na podstawie 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego

w sprawie podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 do góry