Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 08.12.2022 r.  do dnia 29.12.2022 r. wywieszono wykaz Nr 11/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 08.12.2022 r.  do dnia 29.12.2022 r. wywieszono wykaz Nr 10/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 28.11.2022 r.  do dnia 19.12.2022 r. wywieszono wykaz Nr 9/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Stoszowice:

- działka numer 71/1 o powierzchni 0,1950 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 19 oraz innymi budynkami gospodarczymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 24/1 o powierzchni 0,2500 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 143 oraz innymi budynkami gospodarczymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 57/2 o powierzchni 0,2181 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 655/2 o powierzchni 0,2510 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 359 o powierzchni 0,8132 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 252/2 o powierzchni 0,1900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer  214/1 o powierzchni 0,0168 ha – grunt przypadający udziałowi z tytułu najmu lokali;

Budzów:

- działka numer 901 o powierzchni 2,0300 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1594 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2660 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 1206 o powierzchni 0,2900 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 86 oraz innymi budynkami niemieszkalnymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 785/1 udział 1/3 o powierzchni 0,0934 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 16 oraz innymi budynkami gospodarczymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 785/3 o powierzchni 0,0500 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 785/5 o powierzchni 0,1900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 785/6 o powierzchni 0,0900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 440 o powierzchni 0,1100 ha – do użytkowania rolniczego;

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

W związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:
•    partnerów społeczno-gospodarczych,
•    społeczeństwo obywatelskie,
•    podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
•    podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
•    inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,
do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.
Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy:Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.
Strategia znajduje się pod następującym linkiemhttp://efficon.pl/zitpof.pdf


Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, żezakresy merytoryczneujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:
•    Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
•    Gospodarki Wodno– Ściekowej- finansowanie z EFRR,
•    Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie z EFRR,
•    Mobilność Miejska i Aglomeracyjna- finansowanie z EFRR,
•    Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie z EFRRiEFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
•    Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowaniez EFS+,
•    Usługi Społeczne – finansowaniez EFS+.
Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.
Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest onaanonimowa.
Prosimy o jej wypełnienie w terminiedo2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl
Dziękujemy!

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 14.11.2022 r.  do dnia 05.12.2022 r. wywieszono wykaz Nr 8/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Grodziszcze:

- działka numer 398/3 o powierzchni 0,3933 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 426/2 o powierzchni 0,0900 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 412/1 o powierzchni 0,0300 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 412/3 o powierzchni 0,1400 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 72 oraz innymi budynkami niemieszkalnymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 412/4 o powierzchni 0,4900 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 55/3 o powierzchni 0,0630 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Grodziszcze-Kolonia nr 6 oraz innym budynkiem niemieszkalnym stanowiącymi odrębną własność od gruntu;

- działka numer 256/4 o powierzchni 0,0375 ha – część zajęta pod szambo, część do użytkowania rolniczego:

- działka numer 418 o powierzchni 0,0900 ha – do użytkowania rolniczego:

- działka numer 420/5 o powierzchni 0,0600 ha – do użytkowania rolniczego:

Różana:

- działka numer 135/2 o powierzchni 0,3800 ha – do użytkowania rolniczego:

 

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 08.011.2022 r.  do dnia 29.11.2022 r.  wywieszono wykaz Nr 7/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Srebrna Góra:

- działka numer 114/9 o powierzchni 0,1692 ha – działka zabudowana budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury  przy ul. Letnia 10 , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej na okres 10 lat

 Wójt Gminy

Paweł Gancarz

W Y K A Z Nr 3

3/2022

nieruchomości  niezabudowanej  przeznaczonej  do  sprzedaży

 

Lp.

Numer

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w ha

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości

(netto)

Forma

zbycia

 

1.

 

38/1

 

 

0,2900

 

SW1Z/00063622/6

 

ŻDANÓW

 

Nieruchomość zlokalizowana
w centralnej części miejscowości Żdanów,
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych
i gruntów rolnych. Działka ma wąski, wydłużony kształt pasa drogowego. Teren pofałdowany, pochyły, nieogrodzony.

Sąsiedztwo stanowią tereny rolne
i zabudowa siedliskowa.

 

 

 

Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z Uchwałą nr II/4/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12.12.2002 r.ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka
nr 38/1 – położona jest na obszarze oznaczonym symbolem TR – grunty rolne niezainwestowane i nieobjęte ochroną, ZŁ – teren łąk
i pastwisk.

 

 

 

 

14 316,00 zł

 

Bezprzetargowa

 

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 05 października 2022 r. do dnia 26października2022 r.
 2. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), winny złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. dodnia
  16października 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 06.07.2022 r. do dnia 27.07.2022 r. wywieszono wykaz Nr 6/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:
- działka numer 114/9 o powierzchni 0,1692 ha – działka zabudowana Gminny Ośrodek Kultury  przy ul. Letnia 10 , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.


Wójt Gminy
Paweł Gancarz

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 10.06.2022 r.  do dnia 01.07.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 114/8 o powierzchni 0,0002 ha – teren przy ul. Letnia 10 pod kontener do składowania odzieży używanej;

Stoszowice:

- działka numer 232 o powierzchni 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

 Rudnica:

- działka numer 136 o powierzchni 0,0002 ha – teren przy świetlicy wiejskiej pod kontener do składowania odzieży używanej;

Grodziszcze

- działka numer 393/3 o powierzchni 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Przedborowa:

- działka numer 1048 o powierzchni 0,0002 ha – teren naprzeciw posesji nr 45 pod kontener do składowania odzieży używanej;

 

 

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 11.04.2022 r.  do dnia 01.05.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 142/13 o powierzchni 1,0000 ha – na prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach skansenu „Świat Indian” Wioska Indiańska       w Srebrnej Górze;

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                  Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 21.03.2022 r.  do dnia 11.04.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

Lutomierz:

- działka numer 433 o powierzchni 0,0618 ha – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

Stoszowice:

- działka numer 601/17 o powierzchni 1,1060 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/18 o powierzchni 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/19 o powierzchni 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/20 o powierzchni 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze;

Teren gminy:

- oddanie do używania urządzeń wchodzących w skład Gminnej Sieci Szerokopasmowej – celem zarządzania i administrowania Gminna Siecią Szerokopasmową;

 

 

                                                           Wójt Gminy

                                                         Paweł Gancarz

 

 

 

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.03.2022 r.  do dnia 28.03.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym


Stoszowice:

- pomieszczenie użytkowe w budynku Stoszowice nr 92, działka nr 177/1 – z przeznaczeniem na prowadzenie Oddziału Banku Spółdzielczego.

 

 

                                                           Wójt Gminy

                                                          Paweł Gancarz

 

 

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.01.2022 r.  do dnia 24.01.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

 

Stoszowice:

- działka numer 24/1 o pow. 0,2500 ha – część pod zabudowaniami mieszkalnymi, do użytkowania rolniczego;

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha – do użytkowania rolniczego;

Budzów:

- działka numer 677/3 o pow. 0,1594 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 677/5 o pow. 0,2660 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – do użytkowania rolniczego;

Żdanów:

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 164 o pow. 0,1200 ha – do użytkowania rolniczego;

Rudnica:

- działka numer 190/1, 190/2, 190/4,190/6 o łącznej pow. 1,2503 ha – do użytkowania rolniczego;

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – do użytkowania rolniczego, pod zieleń izolacyjna i dekoracyjną;

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 256/4 o pow. 0,0364 ha – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod szambo;

Jemna:

- działka numer 58/5 o pow. 0,0126 ha – do użytkowania rolniczego;

Przedborowa:

- działka numer 320 o pow. 0,2800 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 160 o pow. 0,0750 ha – do użytkowania rolniczego;

Lutomierz:

- działka numer 187/2 o pow. 0,0300 ha – do użytkowania rolniczego;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 166/3 o pow. 0,0692 ha – do użytkowania rolniczego;

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                   Paweł Gancarz

 

 

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.01.2022 r.  do dnia 24.01.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/K/2022 Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 03 stycznia 2022 roku:

 

 

 1. GRODZISZCZE – działka nr 236/5 o powierzchni 0,1400 ha, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 9 stycznia 2019 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 2. PRZEDBOROWA – działka nr 114/2 o powierzchni 0,0734 ha oraz 114/4 o powierzchni
  0,0848 ha (łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1582 ha), przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 41/8 o warunkach zabudowy z dnia 09 lutego 2009 roku przeznaczona dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania ternu w zakresie realizacji domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki nr 114/4 i 114/2, obręb Przedborowa, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 3. PRZEDBOROWA – działka nr 102/3 o powierzchni 0,0822 ha, przeznaczenie nieruchomości: działka rolna, użytek i klasa gleby: PsIV, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 4. PRZEDBOROWA – działka nr 962/3 o powierzchni 0,0692 ha, przeznaczenie nieruchomości: teren oznaczony jako łąki i pastwiska, tereny predysponowane do rozwoju rolnictwa tradycyjnego zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr II/15/2014), forma zbycia: bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 5. STOSZOWICE – lokal mieszkalny nr 34 położony w budynku Stoszowice 37. Lokal przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka o powierzchni: 5,70 m2)
  i udziałem wynoszącym 2/100 we wspólnych częściach oraz dostępem do WC znajdującym się na korytarzu, które jest przeznaczone do wspólnego użytkowania, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony. 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

 do góry