Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

                                    Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości STOSZOWICE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 54181, składającej się z działki nr 601/17 o pow. 1,1060 ha, nr 601/18 o pow. 0,6275, nr 601/19 o pow. 0,4975 ha i 601/20 o pow. 2,0125 ha.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 892,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa złotych).

 Dane dotyczące warunków przetargu:

1. W/w nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wysokość  wadium  wynosi  - 100,00 zł (słownie: sto złotych)

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl.  Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 08 listopada 2016 r (włącznie).

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.

5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

6.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości.

8. Wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy.

9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat, przy czym Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź przeznaczenia jej na inne cele inwestycyjne.

10. Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 748164517.

11. Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej tut. Urzędu www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na terenie gminy.

12. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

13. Szczegóły dzierżawy zostaną ustalone  w umowie dzierżawy.

 

                                                                                             

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       Paweł   Gancarz

 

 

 

 

Stoszowice, dnia  11.10.2016r.                                                 

 

 do góry