Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2020 rok.

w sprawie wystąpienia Gminy Stoszowice z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości od osób fizycznych

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2020 roku

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2019 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w spraiwe z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

 w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów

programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ząbkowice Śląskie przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ząbkowice Śląskie.

o zmianie uchwały nr VI/42/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - cześć A

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zwanego "Piątka dla zwierząt"

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI /227/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice na lata 2021 - 2036.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

w sprawie  zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

 do góry