Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

236/5, obręb Grodziszcze

0,1400

SW1Z/00057992/5

20 000,00

 

2 000,00

10:00

2

138/6

obręb Przedborowa

0,1178

SW1Z/00045986/3

16 600,00

1 700,00

10:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 236/5, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 9 stycznia 2019 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 138/6, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod budowę domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej,

„Wadium na przetarg na działkę nr 138/6, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Osoba chcąca przystąpić do obu przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla obu działek osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędą się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 i 114/4, obręb Przedborowa

0,1582

(0,0734+0,0848)

SW1Z/00046007/4

16 400,00

 

1 700,00

10:00

2

410/3

obręb Grodziszcze

0,1767

SW1Z/00055693/5

18 680,00

1 900,00

10:30

3

492, obręb Srebrna Góra

0,0292

SW1Z/00040331/2

27 410,00

w tym grunt

8 760,00

2 800,00

11:00

Do ustalonej ceny nieruchomości z rubryk nr 1 i 2 w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

Dla działki ewidencyjnej nr 410/3, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27 października 2008 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z dopuszczeniem garażu wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

Dla działki ewidencyjnej nr 492, obręb Srebrna Góra, Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra, przyjętym uchwałą nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 23 kwietnia 2013 roku (Dz. U. Woj. Dol. z 2013 r., poz. 4639) zgodnie, z którą oznaczona jest na rysunku planu symbolem „MU5” – teren zabudowy mieszkaniowej; strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej; strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej; strefa „OW” ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej; obszary wpisane do rejestru zabytków. Wskazana działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym – komórkami o pow. użytkowej 31 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości,
w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać :

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej,

„Wadium na przetarg na działkę nr 138/6, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

„Wadium na przetarg na działkę nr 492, ob. Srebrna Góra” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki trzeciej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

(cała działka)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

Różana 17

73/1, obręb Różana

0,2007

(udział 19/100)

SW1Z/00040551/0

17 080,00

w tym grunt

380 zł

1 700,00

9:30

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 19/100 w działce nr 73/1, obręb Różana oraz budynku Różana 17, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 55,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 22,6 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie pozostali współwłaściciele działki nr 73/1, obręb Różana, na której położony jest budynek Różana 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać :

„Wadium na przetarg na Różaną 17” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 i 114/4, obręb Przedborowa

0,1582

(0,0734+0,0848)

SW1Z/00046007/4

16 400,00

 

1 700,00

10:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działki nr 114/2 i 114/4, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

(cała działka)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

Różana 17

73/1, obręb Różana

0,2007

(udział 19/100)

SW1Z/00040551/0

17 080,00

w tym grunt

380 zł

1 700,00

10:00

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 19/100 w działce nr 73/1, obręb Różana oraz budynku Różana 17, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 55,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 22,6 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości,
w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie pozostali współwłaściciele działki nr 73/1, obręb Różana, na której położony jest budynek Różana 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r.(włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na Różaną 17” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY STOSZOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ DZIAŁEK

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)/ za 1,0000 ha fizyczny gruntu/rok

Wadium w pieniądzu

Data i godzina przetargu

1

601/17

1.2710

54181

7000,00  zł

700,00 zł

04.09.2020 r.

godz. 9:00.

2

601/18

0.6275

54181

3

601/19

0.4975

54181

4

601/20

2.9740

54181

 

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych: nr 601/17; 601/18; 601/19 i 601/20, obręb Stoszowice, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki o łącznej powierzchni wynoszącej: 5,37 ha przeznaczone są do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod budowę 
i eksploatację farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.          Nieruchomości zgodnie z decyzją Nr 13/13 o warunkach zabudowy z dnia 20 lutego 2013 roku przeznaczone są pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW.  Farma winna składać się z paneli fotowoltaicznych na stelażach oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych
do funkcjonowania farmy. Wysokość paneli: do 3,5 m. Łączna powierzchnia terenu, planowanego do wyłączenia z produkcji rolnej: do 165 m2. Liczba kontenerów technicznych z urządzeniami typu inwerter: 2.  Liczba stacji transformatorowych: 2.

 

 1. I. Warunki dzierżawy, wysokość opłat:
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 30 lat. Z Wydzierżawiającym zostanie zawarta przedwstępna umowa dzierżawy zobowiązująca strony do zawarcia właściwej umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania przez Wydzierżawiającego ostatecznej decyzji
  o pozwoleniu na budowę, jednak nie później niż w terminie 5 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu oraz terminie podpisania przedwstępnej umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
 4. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 7.000,00 zł/za 1,0000 ha fizyczny gruntu/rok. Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 5. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 31 maja każdego roku. W pierwszym roku obowiązywania właściwej umowy dzierżawy czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy, wysokość pierwszego czynszu zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz dzierżawny będzie podlegać corocznej waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS, zaczynając od roku następnego po podpisaniu umowy.

 

 1. II. Informacje o przetargu:
 2. 1. Przetarg odbędzie się dnia 04.09.2020 r. o godzinie 9:00 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Stoszowice. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu
  w wysokości 700,00 zł do dnia 28.08.2020 r (włączenie).
 3. Na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział
  w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002. W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr  601/17; 601/18; 601/19; 601/20 w Stoszowicach oraz imię
i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.”

 Za termin wniesienia wadium uznaje się dzień jego wpływu na ww. rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi do 14 dni od daty zawarcia umowy przedwstępnej dzierżawy. Wadium nie podlega zwrotowi 

w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy (przepada na rzecz gminy). Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 1. Minimalna kwota postąpienia wynosi: 500,00 zł.
 2. Zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy oraz zatrzymania wpłaconego wadium
  w przypadku gdy osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi do zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy oraz właściwej umowy dzierżawy w ustalonym miejscu oraz terminie.
 3. Przed otwarciem przetargu konieczne będzie okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości,
  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy okazać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku spółek: umowę spółki oraz stosowne pełnomocnictwa.
 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
  w jej rozporządzaniu.
 5. Wydzierżawienie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.
 6. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz wgląd do projektu umowy przedwstępnej dzierżawy oraz właściwej umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice,  pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

Stoszowice, 03.08.2020 r.                                                                                   Wójt Gminy Stoszowice

                                                                                                                     Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 17 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – pokój nr 12, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

154/9, obręb Jemna

0,4410 ha

SW1Z/00063828/0

13 400,00

 

1350,00

9:00

Dla działki ewidencyjnej nr 154/9, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość ma charakter rolno-leśny.

Informuję, że mając na uwadze art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6, ze zm.)Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do wystawionej nieruchomości oraz mając na uwadze art. 2a ust. 1, 2a ust. 3 pkt. 1a) w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Przysługuje prawo pierwokupu do wystawionej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe nabywca najpierw podpisuje warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a w przypadku nie wykorzystania przez ww. organy prawa do pierwokupu następuje podpisanie właściwej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 11 września 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 154/9, ob. Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 18.08.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – pokój nr 12 odbędzie się III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

(cała działka)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

Różana 17

73/1, obręb Różana

0,2007

(udział 19/100)

SW1Z/00040551/0

17 080,00

w tym grunt

380 zł

1 700,00

10:00

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 19/100 w działce nr 73/1, obręb Różana oraz budynku Różana 17, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 55,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 22,6 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie pozostali współwłaściciele działki nr 73/1, obręb Różana, na której położony jest budynek Różana 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.(włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na Różaną 17” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 16.11.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – pokój nr 12, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

236/5, obręb Grodziszcze

0,1400 ha

SW1Z/00057992/5

21 700,00

 

2170,00

9:00

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 236/5, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydano dla niej decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 09.01.2019 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną„.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, ob. Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 16.11.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

 do góry