Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2024 rokuw siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

459/4

0,0021

SW1Z/00008447/2

6 427,00 zł

650,00 zł

10:00

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 459/4, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość zabudowa budynkiem garażowym, położona w pośredniej strefie miejscowości Grodziszcze. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Tereny działki o ukształtowaniu płaskim na całej powierzchni. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, sąsiedztwo nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy budynku garażowego wynosi 21,00 m2, powierzchnia użytkowa garaży wynosi 14,40 m2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia17 czerwca 2024 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr459/4, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedażyw formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 14.05.2024 r.

Wójt Gminy Stoszowice
Katarzyna Ruszkowska

 do góry