Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wynagrodzenia za inkaso

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w roku 2023

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Budzów

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2023 rok.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stoszowice

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno - powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę

o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stoszowice.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stoszowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2023 - 2027

w sprawie rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

w sprawie utworzenia przez Gminę Stoszowice Spółdzielni Energetycznej „Spółdzielnia Energetyczna w Stoszowicach”

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2022 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m”

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników

w zakresie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

w sprawie uchylenia uchwały w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m”

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m”

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławnikówdo sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wpisu Twierdzy w Srebrnej Górze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ” Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w graniach działek ewidencyjnych nr 953/4, 953/1, 678, 679, 680, 577 w obrębie Przedborowa w gminie Stoszowice

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stoszowice na lata 2023 – 2030

 do góry