Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Eugeniuszu Janeczku za udział 1/2 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położnej w gminie Stoszowice oznaczonej jako działka nr 435/1 o pow. 0,0040 ha, AM 2, obręb Srebrna Góra.

Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego.

 do góry