Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” 

W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

W sprawie uchwalenia ramowego planu Rady Gminy Stoszowice na 2018 rok.

W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

W sprawie  wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie  zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2018 roku.

W sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie.

W sprawie  zmiany uchwały nr XXXIV/216/2017 Rady gminy Stoszowice z dnia 30 październik 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach programu „ Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

W sprawie  uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II – Część B.

W sprawie  podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

W sprawie  podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017

W sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2017

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie automatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich”

W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rudnicy

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

w sprawie przystąpienia do projektu pn.: „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach działek nr 60, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63/4, 63/5, 63/1, 63/2 i 63/3 w obrębie Stoszowice w gminie Stoszowice.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

W sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W sprawie powołania członków Komisji Budżetowej

W sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

W sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2019

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019

W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

W sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

 do góry