Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr (w wymiarze 4/5 etatu) oraz archiwisty (w wymiarze 1/5 etatu) w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr (w wymiarze 4/5 etatu) oraz archiwisty (w wymiarze 1/5 etatu) w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.", z siedzibą w Srebrnej Górze

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawą nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia stawki za 1 km  celu rozliczenia kosztów użytkowania samochodów prywatnych dla celów służbowych

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziała covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Stoszowice, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

w sprawie wyznaczenia komisji do oceny sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, którym zapewniana jest pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz udzielenie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2023 r. w związku z przypadającym w sobotę świętem.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19

w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2022 rok.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2022 rok.

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych jak i zdarzeń o takim charakterze na terenie gminy Stoszowice

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 lipca 2023

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i infrastruktury w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez małych lub średnich przedsiębiorców.

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok.

 do góry