Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

  

 

W związku z wycofaniem ofert firmy Usługi Budowlano – Transportowe MARC-BUD na wszystkie trzy zadania przedmiotowego postępowania, informuje niniejszym, iż w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji postępowania zamyka się bez wyboru ofert.

 


 

Wójt Gminy Stoszowice informuje, iż w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejwszą ofertę złożyłamfirma: Usługi Budowlano- Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki dla wszytskich zadań - pełna treść informacji o wyniku w załaczniku

 

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający niniejszym odpowiada.

 

Pyt. 1. 

Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Słoneczna”

W przedmiarze brak regulacji niwelety włazów kanalizacyjnych, krat wpustów deszczowych i skrzynek zaworowych, proszę o skorygowanie przedmiaru.

Na skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Szkolną  zachodzi konieczność przeprofilowania całej niwelety skrzyżowania w celu  wykorzystania całej jego powierzchni dla ruchu pojazdów, oraz przebudowy istniejącego wpustu deszczowego do krawędzi jezdni SL i budowy dodatkowego po stronie prawej wraz z podłączeniem do istniejącej studni . Poprawi to znacznie skuteczność odbioru wód opadowych i ograniczy jej niszczące działanie. Proszę o skorygowanie przedmiaru dla tych robót.

„ Remont nawierzchni drogi w Jemnej dz. Nr  208”

W przedmiarze nie przewidziano robót ziemnych z wywozem dla zdjęcia warstwy porośniętej trawą na całej szerokości i długości pasa drogi przewidzianego do remontu. Proszę o korektę przedmiaru o roboty konieczne do wykonania.

 

 Odp.

Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze  ul. Słoneczna:

 

  • w wycenie zadania należy przewidzieć regulację 2 szt . włazów kanalizacyjnych, 1 szt. wpustu deszczowego, 2 szt skrzynek zaworowych
  • nie przewiduje się przeprofilowania skrzyżowania z ul. Szkolną

 

 2. Remont nawierzchni drogi w Jemnej dz. nr. 208"

 

  • w wycenie robót należy przewidzieć usunięcie warstwy porośniętej trawą występującej wzdłuż osi planowanej do remontu drogi

 

 

 

Wójt Gminy Stoszowice zaprasza do złożenia ofert na realizację trzech zadań:

  1. Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul Słoneczna działka nr 470, km 0+000- 0+150 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]
  2. Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie działka nr 45 km 0+000-0+125[Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]
  3. Remont nawierzchni drogi w Jemnej na działkach nr 208 km 0+000-0+125 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]

Pełna treść ogłoszenia w załacznikach.

 do góry