Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2018rok.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018r. 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „ Wykonanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych celem uruchomienia e-usług administracyjnych w Gminie Stoszowice”

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projktowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowoice"

W sprawie: ustalenia na 2018 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2018 roku.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku.  

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku. 

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrz, związanych z trwała likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice.

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017rok.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok.

W sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej w dniu 03.03.2018r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grodziszcze – Różana dz. nr 466/13,29,151,150/1,149/1 km 0+000-0+2697 [Intensywne opady deszczu październik 2017]

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentów pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice.

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze.

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2017 rok.

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

W sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
Na zakup wraz z dostawą i montażem 3 nowych szatni kontenerowych dla zawodników i sędziów w miejscowościach: Przedborowa, Rudnica, Budzów

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
”Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 454, 457/2”

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 454,457/2”

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadani pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2018/2019”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

W sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2019rok.

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

W sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzanych na dzień 21 października 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej  

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od 1 listopada 2018 roku

W sprawie pierwszej aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od 1 listopada 2018 roku

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie ustalenia wysokości wartości dla środków  trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz wartości nisko cennych przyjętych dla Urzędu Gminy Stoszowice i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stoszowice

W sprawie powołania stałem komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

W sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Stoszowice od dnia 1 stycznia 2019 r.

W sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice od 1 stycznia 2019 r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

w sprawie rozszerzenia zakresu sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice i jednostek organizacyjnych podległych o informację dodatkową

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2018.  

 do góry