Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice" (etap III)

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 477 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatowych i rad gmin w województwie dolnośląskim.

o wydaniu decyzji nr I-Pe-88/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.; "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice"

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "CIS" obwód łowiecki 336

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja lini 220 kV Świebodzice Leśniów"

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koło Łowieckie "WRZOS" obwód łowiecki 337

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koło Łowieckie "Dian" obwód łowiecki 332 i 335

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koło Łowieckie "Jeleni Róg" obwód łowiecki 328

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2023 roku

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2305) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia MinistraObrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia23 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 333) podaję do wiadomości, co następuje:

 1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 roku zostanie przeprowadzonakwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

2.1 mężczyzn urodzonych w 2004 roku;

2.2 mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolnoścido czynnej służby wojskowej;

2.3 osoby, które w latach 2021 - 2022:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tejniezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służbywojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tejniezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wnioseko zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2.4 kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służbywojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tychkwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisachwydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2.5 osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej dokońca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nieposiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 1. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Stoszowice winny obowiązek ten spełnić w terminie od 25 kwietnia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiejw Ząbkowicach Śląskich, ul. Henryka Sienkiewicza 11.
 2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

4.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 1. a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeślistawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonymw wezwaniu nie było możliwe;

4.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcyprzed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzający niezdolność lubniepełnosprawność, o których mowa w art. 62ust.4 ustawy;

4.3 szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

 1. a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
 3. c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejscepobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowemiejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzymiesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do

kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytustałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 1. Dokumenty, które będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej określa § 50 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r.w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2010 r. Nr. 199, poz. 1321 z późn. zm.).
 2. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosekprzewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 rokuo obronie Ojczyzny, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję dokwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lubburmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo nieprzedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organóww sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, na podstawie art. 681 wskazanej ustawy o obronieojczyzny, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

 do góry