Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2019 rok

W sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla obszaru strefy aktywności gospdoarczej we wschodnioej częsci wsi Stoszowice II - częśc A

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2010 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2019 r. oraz prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2019 r. 

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mikołajów

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Budzów

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Różana

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przedborowa

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Srebrna Góra

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lutomierz

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rudnica

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żdanów

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jemna

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stoszowice

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Grodziszcze

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dokumentacji z wyborów uzupełniających - odpowiednio archiwizacji i brakowania dokumentacji wyborów i referendów gminnych przeprowadzonych w toku kadencji 2014 - 2018

w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania kopii protokołów z referendów i wyborów powszechnych organów państwowych, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta, a także wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się na ternie Gminy Stoszowice.

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania i likwidacji oraz powalania Komisji ds. likwidacji pieczęci

w sprawie powołania Komisji Konkursowej pionującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy, których one dotyczą. 

w sprawie wydzielenia z mieszkalnego zasobu Gminy Stoszowice mieszkania chronionego

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za przygotowanie posiłków w Przedszkolu Publicznym w Przedborowej z oddziałami zamiejscowymi w Grodziszczu.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stoszowice.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w sprawie powołania  operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Stoszowicach.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali gimnastycznej

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów ul. Pobożnego dz. nr 486/1, 486/2, km 0+000-0+288, Jemna dz. nr 189, km 0+000-0+867, Lutomierz dz. nr 418, 422 km 0+000-0+479, Srebrna Góra ul. Warowna dz. nr 1, km 0+000-0+889 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu, lipiec 2018 r.]"

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, Stoszowice  dz. nr 187/4, 186, 191, 199, 100, km 0+000-0+727,84; dz. nr 703, 698 km 0+000-0+700, Budzów dz. nr 125, km 0+000-0+700, Rudnica dz. nr 155, km 0+000-0+040, Rudnica dz. nr 153, 0+000-0+085, Rudnica dz. nr 60, km 0+000-0+147 [Intensywne opady deszczu październik 2017 r., Intensywne opady deszczu lipiec 2018 r.]"

w zakresie zmian zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadani pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. nr. 829, km 0+000-0+087, Budzów dz. nr 771, 764, km 0+000-0+353, Budzów dz. nr 680,673,670, km 0+000-0+276[ intensywne opady deszczu, lipiec 2018 r.]   

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Stoszowice, stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji we właściwych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

W sprawie wprowadzenia karty obiegowej w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz zasad jej stosowania

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2019/2020

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. nr 645, 485/2 km 0+000-1+939, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 wraz z przebudową mostu w Przedborowej dz. nr 664, km 0+000-0+005 [Intensywne opady deszczu, lipiec 2018r.]

W sprawie zapewniania bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

W  sprawie powołania stałej komisji ds. odbiorów końcowych zadań drogowych (przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych) realizowanych w 2019 r. na terenie Gminy Stoszowice

W  sprawie powołania stałej komisji ds. brakowania kopii protokołów z referendów i wyborów powszechnych organów państwowych, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta, a także wyborów do Parlamentu Europejskiego odbywających się na ternie Gminy Stoszowice.

W  sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W  sprawie upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

W sprawie odwołania upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Stoszowice pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznych w Stoszowicach"

W  sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu do Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 13 października 2019 r.

W  sprawie rodzaju przesyłek wpływających, nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Gminy w Stoszowicach

W  sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

W  sprawie trybu i terminów praz związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2020 rok.

W  sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. "Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budzowie dz. nr 751, 1055, 1159"

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli  odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na ternie gminy Stoszowice

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zgody na nadanie nazwy "Wincentego Witosa" drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

 w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem Sali gimnastycznej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. nr 125 km 0+000-0+700, [intensywne opady deszczu, lipiec 2018r] w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi Stoszowice dz. nr 187/4,186,191,199,100, km 0+000-0+727,84; dz. nr 703, 698 km 0+000-0+700, Budzów dz. nr 125, km 0+000-0+700, Rudnica dz. nr 155, km 0+000-0+040, Rudnica dz. nr 153, 0+000-0+085, Rudnica dz. nr 60, km 0+000-0+147 [intensywne opady deszczu październik 2017r., intensywne opady deszczu lipiec 2018r.]

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. nr 645, 485/2 km 0+000-1+939, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 wraz z przebudową mostu w Przedborowej dz. nr 664, km 0+000-0+005 [intensywne opady deszczu, lipiec 2018 r.]

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Żdanów

W sprawie określenia zasad i warunków dofinansowania kosztów podnoszenia przez pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach i kwalifikacjach zawodowych

W sprawie ustalenia składu Komisji konkursowej ds. oceny oferty partnera w ramach wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej 9 Wyłącznie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkurs horyzontalne (typ projektów 9.2.A), którego wnioskodawcą będzie Gmina Stoszowice 

W spawie prowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz publikacji informacji o terminach konsultacji

W zakresie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali gimnastycznej

W sprawie przedłożenie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawiezmian budżetu gminy na rok 2019

W sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Stoszowice za pośrednictwem mechanizmu podzielnej płatności.

W sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice w 2019

W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2019 r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie powołania komisji przetargowej

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy


w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego  prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice

 do góry