Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Stoszowice


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. Wykaz Nr 6/2018 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 12/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 października 2018 roku:
Srebrna Góra – działka numer 71/16 o powierzchni 0,0825 ha bez zabudowań, nieruchomości przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, forma zbycia – bezprzetargowo.

2. Wykaz Nr 7/2018 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 13/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 października 2018 roku:
Lutomierz  – działka numer 134/1 o powierzchni 0,3000 ha bez zabudowań, nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w obszarze oznaczonym jako grunty chronione dla rolnictwa, w maksymalnej granicy zainwestowania, tereny predysponowane do rozwoju sadownictwa i rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony.

Stoszowice, dnia 10.10.2018 r.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia     02 października 2018 roku do dnia 23 października 2018 roku został wywieszony wykaz Nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 9/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 października 2018 roku:
GRODZISZCZE – działka numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu na podstawie decyzji Nr 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27 października 2008 roku, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.
Stoszowice, dnia 02 10.2018 r.


WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

w sprawie ustalenia regulaminu przyjmowania skarg i wniosków stosowanego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

WÓJT  GMINY  STOSZOWICE

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 17 maja 2018 roku wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Wykaz Nr 1/2018 zatwierdzony zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia    2018 roku:

LUTOMIERZ – działka numer 134/1 o powierzchni 0,3000 ha bez zabudowań, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonym uchwałą Nr II/4/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 roku położona jest w obszarze oznaczonym jako grunty chronione dla rolnictwa, w maksymalnej granicy zainwestowania, tereny predysponowane do rozwoju sadownictwa i rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

2. Wykaz Nr 2/2018 zatwierdzony zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia    2018 roku:

STOSZOWICE – działka numer 655/2 o powierzchni 0,2510 ha bez zabudowań, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonym uchwałą Nr II/4/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 roku położona jest w obszarze oznaczonym jako grunty chronione dla rolnictwa, preferowane strefy aktywności gospodarczej, tereny predysponowane dla rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

3. Wykaz Nr 3/2018 zatwierdzony zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia    2018 roku:

PRZEDBOROWA – działka numer 447/4 o powierzchni 0,0400 ha bez zabudowań, przeznaczenie  nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Agnieszki i Piotra Wodeckich, forma zbycia – bezprzetargowo.

 

3. Wykaz Nr 4/2018 zatwierdzony zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia    2018 roku:

PRZEDBOROWA – działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha bez zabudowań, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonym uchwałą Nr II/4/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 roku położona jest w obszarze oznaczonym jako łąki i pastwiska, w maksymalnej granicy zainwestowania, tereny predysponowane dla rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony z powodu braku dostępu do drogi publicznej.

 

Stoszowice, dnia 26.04.2018 r.

                                                                                                         WÓJT  GMINY

                                                                                                           Paweł Gancarz

 

                         Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 06.04.2018 r.  do dnia 27.04.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

SREBRNA GÓRA:

- działka numer 459/7 o  pow. 0,0967 ha – prowadzenie obsługi turystycznej Tras Enduro Srebrna Góra (parking samochodu, punkt wypoczynkowy wyposażony w ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna o trasach, myjka na rowery, kosz, parking na samochód wydający napoje, jedzenie, tor rowerowy dla dzieci, kontener na wypożyczalnię rowerów i baz Tras Enduro Srebrna Góra).  

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                 Paweł Gancarz

 

 

                     Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 05.03.2018 r.  do dnia 26.03.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

SREBRNA GÓRA:

- działka numer 142/13 o  pow. 0,5000 ha – park linowy

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Paweł Gancarz

 

 

                              

                                                          

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stoszowice

w 2018 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)
 

 

Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości
  

projekt uchwały Rady Gminy Stoszowice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stoszowice w 2018 roku.


Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały składać można w terminie 21 dni od daty ogłoszenia  tj. w okresie od 28.02.2018 do 21.03.2018 roku, na piśmie w Urzędzie Gminy Stoszowice, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice.
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicach ogłoszeń Gminy Stoszowice oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem http://stoszowice.probip.pl/ - Zakładka Ogłoszenia 2018. 

                                                                                        Wójt Gminy Stoszowice

                                                                                             Paweł Gancarz

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 20 lutego 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138)urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Ogólne zasady:

  1. Liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu określa załącznik nr 1.
  2. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
    w Wałbrzychu do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30.Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12,
    58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: wal-dyr@kbw.gov.pl w formie skanówpodpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 13 marca br.). Decyduje data wpływuoryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  3. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę,kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
  4. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
  5. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2.

 

Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać urzędnik tworzący Korpus Urzędników Wyborczych, określa art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), który stanowi, że urzędnikiem wyborczym nie może być:

-     osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,

-     komisarz wyborczy,

-     pełnomocnik wyborczy,

-     pełnomocnik finansowy,

-     mąż zaufania,

-     osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu),

-     osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego,

-     członek komisji wyborczej,

-     członek partii politycznej,

-     osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,

-     osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu
/-/ Joanna Kazanowicz

                             Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 05.02.2018 r.  do dnia 26.02.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

SREBRNA GÓRA:

- działka numer 142/13, 142/14, 142/6 o łącznej pow. 0,3706 ha – mini park rozrywki dla dzieci (ścianka   wspinaczkowa, zorbing, mini plaża z leżakami, aquazorbing, ludzka proca, minigolf, mini tor dla quadów, slackline)

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                               Paweł Gancarz

 

 

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 23.01.2018 r.  do dnia 13.02.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Przedborowa:

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze

Grodziszcze:

- działka numer 256/4 o pow. 0,0375 ha – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod szambo

- działka numer 345/1 o pow. 0,1964 ha – działka pod zabudowaniami

Lutomierz:

- działka numer 187/2 o pow. 0,0300 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                      Paweł Gancarz

 

 

 

 

 do góry