Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości
w zł (netto)

Wadium
w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

268/4, obręb Jemna

0,1310

SW1Z/00047888/0

70 000,00

7 000,00

10:00

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Przeprowadzony w dniu 08 listopada 2021 r. I, w dniu 13 kwietnia 2022 r. II oraz w dniu 12 lipca 2022 r. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/4, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 49/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002
w terminie do dnia 21 września 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać:

Wadium na przetarg na działkę nr 268/4, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość niej jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.

 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój Nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.

 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości
w zł (netto)

Wadium
w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

420/5 oraz 418 obręb Grodziszcze

0,0600 ha + 0,0900 ha

(łącznie 0,1500 ha)

SW1Z/00055693/5

53 000,00

 

5 300,00

10:00

2

416/2, obręb Grodziszcze

0,1942 ha

SW1Z/00055693/5

69 000,00

 

6 900,00

10:45

3

420/3, obręb Grodziszcze

0,1100 ha

SW1Z/00055693/5

35 000,00

 

3 500,00

11:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 420/5 oraz 418, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki zgodnie z decyzją nr 12/22 o warunkach zabudowy z dnia 02 marca 2022 roku przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą, niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 416/2, obręb Grodziszcze,Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie z decyzją nr 9/22 o warunkach zabudowy z dnia 01 marca 2022 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą, niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 420/3, obręb Grodziszcze,Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie z decyzją nr 11/22 o warunkach zabudowy z dnia 02 marca 2022 roku przeznaczona jest pod zabudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą, niezbędną infrastrukturą techniczną.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002
w terminie do dnia 26 lipca 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać:

Wadium na przetarg na działkę nr 420/5 i 418, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej.

Wadium na przetarg na działkę nr 416/2, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Wadium na przetarg na działkę nr 420/3, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki trzeciej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.

 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój Nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.

 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

Stoszowice, dnia 20 czerwca 2022 r.

 

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2022 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 oraz 114/4, obręb Przedborowa

0,0734 ha

0,0848 ha

(łącznie 0,1582 ha)

SW1Z/00046007/4

31 000,00 zł

 

3 100,00 zł

12:15

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2022 roku I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego2009 roku przeznaczona jest pod budowę domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia11lipca 2022 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr114/2 oraz 114/4, obręb Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 07 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości
w zł (netto)

Wadium
w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

268/3, obręb Jemna

0,1323

 

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

10:00

2

268/4, obręb Jemna

0,1310

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

10:45

3

268/7, obręb Jemna

0,1434

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

11:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Przeprowadzony w dniu 08 listopada 2021 r. I oraz w dniu 13 kwietnia 2022 r. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/3, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 48/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/4, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 49/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

Dla działki ewidencyjnej nr 268/7, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 51/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz
z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002
w terminie do dnia 11 lipca 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać:

Wadium na przetarg na działkę nr 268/3, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej.

Wadium na przetarg na działkę nr 268/4, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Wadium na przetarg na działkę nr 268/7, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki czwartej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.

 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój Nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.

 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

Stoszowice, dnia 07 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości
w zł (netto)

Wadium
w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

268/3, obręb Jemna

0,1323

 

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

10:00

2

268/4, obręb Jemna

0,1310

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

10:45

3

268/5, obręb Jemna

0,1323

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

11:30

4

268/7, obręb Jemna

0,1434

SW1Z/00047888/0

70 000,00

 

7 000,00

12:15

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/3, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 48/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/4, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 49/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

Dla działki ewidencyjnej nr 268/5, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 50/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/7, obręb Jemna, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 51/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz
z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002
w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać:

Wadium na przetarg na działkę nr 268/3, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej.

Wadium na przetarg na działkę nr 268/4, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Wadium na przetarg na działkę nr 268/5, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki trzeciej.

Wadium na przetarg na działkę nr 268/7, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki czwartej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.

 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).

 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój Nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.

 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

Stoszowice, dnia 08 marca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer lokalu

Położenie nieruchomości

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

34

Stoszowice 37, 57-213 Stoszowice

20

SW1Z/00046750/7

18 430,00 zł

 

1 800,00 zł

13:30

 

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.
Nieruchomość  zwolniona z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Lokal mieszkalny nr 34 położony w budynku Stoszowice 37. Budynek czterokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, przykryty stropodachem. Lokal mieszkalny zlokalizowany na działce nr 214/1, obręb Stoszowice. Lokal
o powierzchni Pu=20,0 m2,  z udziałem U=2/100 w  wspólnych częściach budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy lokalu oraz w działce numer 214/. Do lokalu przynależykomórka o powierzchni wynoszącej Pp= 5,70 m2. Lokal położony jest na III piętrze i składa się z 1 pokoju, kuchni i przedpokoju. Pomieszczenie WC znajduję się na korytarzy i jest przeznaczone do wspólnego użytkowania. W lokalu brak instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dla lokalu nr 34 położonego w Stoszowicach 37 wydane zostało zaświadczenie nr 219/2021 o samodzielności lokalu mieszkalnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia01 kwietnia 2022 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na lokal nr 34, Stoszowice 37” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 3. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 8. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 01 marca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

236/5, obręb Grodziszcze

0,1400 ha

SW1Z/00057992/5

48 000,00 zł

 

4 800,00 zł

9:00

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 236/5, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydano dla niej decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 3/19
o warunkach zabudowy z dnia 09.01.2019 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia01 kwietnia 2022 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, ob. Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 01 marca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 oraz 114/4, obręb Przedborowa

0,0734 ha

0,0848 ha

(łącznie 0,1582 ha)

SW1Z/00046007/4)

31 000,00 zł

 

3 100,00 zł

10:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod budowę domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia01 kwietnia 2022 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr114/2 oraz 114/4, obręb Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 01 marca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

102/3,
ob. Przedborowa

0,0822

SW1Z/00056385/0

 

15 000,00 zł

 

1 500,00 zł

12:00

 

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.
Nieruchomość  zwolniona z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Dla działki ewidencyjnej nr 102/3, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka niezabudowana, płaska, kształtem zbliżona do kwadratu. Położona w pobliżu zabudowań zagrodowych. Dojazd do drogi drogą gminną. Rodzaj i klasa użytku: PsIV.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia01 kwietnia 2022 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr102/3, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium
  i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikuje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 01 marca 2022 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

 do góry