Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 06.12.2019 r.  do dnia 27.12.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Srebrna Góra:;

- działka numer 166/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 24/1 o pow. 0,2500 ha –część pod zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności od gruntu; część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 57/2 o pow. 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 249 o pow. 0,0100 ha – droga dojazdowa do posesji;

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – na zieleń izolacyjną lub dekoracyjną;

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/1 o pow. 0,3000 ha – część pod zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności od gruntu; część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 296/2 o pow. 0,0100 ha – droga;

-  działka numer 345/1 o pow. 0,3000 ha – część pod zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności od gruntu; część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 256/4 o pow. 0,0364 ha – część zajęta pod szambo, część do użytkowania rolniczego;

Budzów:;

- działka numer 901 o pow. 0,9768 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                               Paweł Gancarz

 

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 20.09.2019 r.  do dnia 11.10.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Żdanów:;

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 901 o pow. 1,0532 ha – użytkowanie rolnicze;

- udział 1/3 w działce numer 677/4 o pow.0,3883 ha – pod zabudowaniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności od gruntu;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

 

 

Zgodnie z art.  28aa ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim,w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Stoszowice podczas sesji, która
jest planowana na dzień 19 czerwca 2019 r.i zgodnie z wymogami art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jak i § 28 ust. 2 pkt 1 lit. c Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr VI/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)nad przedstawionym raportem
o stanie gminy, zostanie przeprowadzona debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 18 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głosw debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy Stoszowice postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca
2019 r. (wtorek), do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice.

Wzór formularza zgłoszenia do debaty o raporcie nad stanem Gminy Stoszowice dostępny jest w BIP,a także w Sekretariacie Urzędu Gminny w Stoszowicach.

                   Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 08.04.2019 r.  do dnia 29.04.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Srebrna Góra

- działka numer 142/13 o pow. 1,0000 ha – prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                w ramach skansenu Wioska Indiańska;

- działka nr 114/8 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Stoszowice:

- działka nr 232 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Rudnica:

- działka nr 136 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Grodziszcze:

- działka nr 393/3 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Przedborowa:

- działka nr 1048 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

 

 

  

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019 roku został wywieszony wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2019 roku:

JEMNA – działka numer 71/11 o powierzchni 0,2164 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem
w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji nr 24/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 r., forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

JEMNA – działka numer 71/12 o powierzchni 0,2204 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem
w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji nr 23/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 r., forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 

Stoszowice, dnia 18.03.2019 r.

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Paweł Gancarz

                             Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22.02.2019 r.  do dnia 15.03.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lutomierz:

- działka numer 433 o pow. 0,0618 ha – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                         Paweł Gancarz          

 

 

 

 

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 11.01.2019 r.  do dnia 01.02.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przedborowa:

- działka numer  962/3 o pow. 0,0692 ha - do użytkowania rolniczego;

- działka numer  160 o pow. 0, 0,1500 ha (udział ˝) – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod stodołę;

Budzów:

- działka numer  1206 o pow. 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

                              

                                                 

 

 

Informujemy, że w wyniku przerwy związanej z prowadzeniem konfiguracji przez dostawcę 

usług BIP występowały przerwy w działaniu strony: od dnia 03.01.2019 r. do dnia 07.01.2019 r.  

Za utrudnienia przepraszamy

 do góry