Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/20

Udzielenie i obsługa krecdytu długoterminowego w kwocie 4.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2020 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przetarg nieograniczony  poniżej 5.350.000 euro na roboty budowlane pn.:
Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy – Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice”

Znak postępowania: RR.271.5.2020

Znak sprawy: ZP-271-3/20

 do góry