Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz Stoszowicach i nadania statutu.

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na trenie Gminy Stoszowic oraz określenia granic ich obwodów.

W sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

O przystąpieniu do sporządzenia ”Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice"

W sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stoszowice”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

W sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości Budzów

W sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości Stoszowice, gmina Stoszowice

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowic w 2016roku

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowic nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabyci przez gminę Stoszowic nieruchomości położonej w miejscowości Budzów

W sprawie wystąpienie z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zmian urzędowych nazw i rodzaju miejscowości

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

o w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na 2016rok.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stoszowice.

W sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

O zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

W sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2016r. znak: NK – N.4131.124.2.2016KW

W sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2016

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021”

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STOSZOWICE realizowanych w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla gminy Stoszowice”

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2015 

w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2015 

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021”

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stoszowice na lata 2016-2022  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stoszowice na lata 2016-2018

w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” 

sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice. 

Zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stoszowic a Gminą Ząbkowice Śląskie

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Ząbkowice Śląskie

O zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

w sprawie dopłat taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lutomierz”

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budzów”

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Srebrna Góra”

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudnica”

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw o rodzaju miejscowości. 

O uchylenie uchwały nr iv/28/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przedborowa i Różana.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

O przystąpieniu do sporządzenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Stoszowice” 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

w sprawie zgody na przejęcie przez Gminę Stoszowice, zadania Województwa Dolnośląskiego pod nazwą: „Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru Pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

w sprawie uchwalenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Stoszowice”

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemna

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemna

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie bonifikaty od cny sprzedaży lokalu mieszkalnego

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016

 do góry