Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

w zakresie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów ”

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w roku 2024

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2024 rok.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

w sprawie rozpatrzenia wniosku o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stoszowice

w zakresie zmiany uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej”.

 do góry