Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stoszowice

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

w zakresie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów ”

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w roku 2024

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2024 rok.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

w sprawie rozpatrzenia wniosku o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stoszowice

w zakresie zmiany uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej”.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Stoszowice

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra, uchwalonego uchwałą nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 września 2018 r.

w zakresie zmiany uchwały sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w zakresie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustaw podatkowych, obowiązywania przepisów prawa jak i legalności działania organów administracji publicznej oraz sądów

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stoszowice poprzez budowę chodnika (ciąg pieszo-jezdny) ”

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice

w sprawie przekazania skargi według właściwości

w zakresie rozpatrzenia wniosków

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej

w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Budżetowej

w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji

w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Jemna w gminie Stoszowice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Grodziszcze w gminie Stoszowice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Żdanów w gminie Stoszowice

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Mikołajów w gminie Stoszowice

wskazania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Gminy Stoszowice wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2023 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie realizacji przez GminęStoszowicezadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na międzygminnychliniach komunikacyjnych na obszarze gminStoszowice i Ząbkowice Śląskie

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Stoszowice oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

w zakresie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice

 do góry