Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich VN-ZUZ-4210-128-2024-WB

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich  VN-ZUZ04210-73-2024-AS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Stoszowice planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoszowicach lub pod numerem tel. 74 8 164 524 , 74 8 164 512

Udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej informacji znajduje sie na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl)

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi(np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”.

Gmina Stoszowice planuje przystąpić do programu , przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego koniecznych do realizacji zadania w 2023 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 74 8 164 524, 74 8 164 512 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dotyczy: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

Dotyczy ""Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze" w km 22+720,00  23+453,34 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze""


WR-ZUZ-4-4210-230-2020-WB

WR-ZUZ-4-4210-64-2020-AW

WR-ZUZ-4-4210-43-2020-AW

 do góry