Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zgodnie z wymogami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Stoszowice prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Stoszowice w 2015 r.

Lp.

Nr uchwały

Rady Gminy Stoszowice

z dnia

 

Tytuł uchwały/aktu

Dane dot. publikacji
w Dz.Urz. Woj. Doln.

1.

Nr III/23/2015

04.03.2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki
za pojemniki o określonej pojemności.

Pozycja 1107

z dnia 11.03.2015 r.

2.

Nr III/24/2015

04.03.2015 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozycja 1108

z dnia 11.03.1015 r.

3.

Nr III/25/2015

04.03.2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozycja 1109

z dnia 04.03.2015 r.

4.

Nr IV/31/2015

08.04.2015 r.

o uchwaleniu uchwał w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozycja 1801

z dnia 15.04.2015 r.

5.

Nr IV/32/2015

08.04.2015 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Pozycja 1802

z dnia 15.04.2015 r.

6.

Nr IV/35/2015

08.04.2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Pozycja 1803

z dnia 15.04.2015 r.

7.

Nr V/40/2015

13.05.2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad sytuowania na terenie Gminy Stoszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pozycja 2316

z dnia 21.05.2015 r.

8.

Nr VI/51/2015

24.06.2015 r.

w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statusu instytucji kultury.

Pozycja 2953

z dnia 06.07.2015 r.

9.

Nr VI/52/2015

24.06.2015 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stoszowice.

Pozycja 2954

z dnia 06.07.2015 r.

10.

Nr VIII/59/2015

14.10.2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stoszowice.

Pozycja 4304

z dnia 22.10.2015 r.

11.

Nr VIII/60/2015

14.10.2015 r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pozycja 4305

z dnia 22.10.2015 r.

12.

Nr VIII/61/2015

14.10.2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pozycja 4306

z dnia 22.10.2015 r.

13.

Nr VIII/62/2015

14.10.2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice.

Pozycja 4307

z dnia 22.10.2015 r.

14.

Nr VIII/65/2015

14.10.2015 r.

o zmiennie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

Pozycja 4308

z dnia 22.2015 r.

15.

Nr X/71/2015

23.11.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości w 2016 r.

Pozycja 5058

z dnia 27.11.2015 r.

16.

Nr X/72/2015

23.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pozycja 5059

z dnia 27.11.2015 r.

17.

Nr X/74/2015

23.11.2015 r.

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stoszowicach.

Pozycja 5060

z dnia 27.11.2015 r.

18.

Nr X/79/2015

23.11.2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pozycja 5061

z dnia 27.11.2015 r.

19.

Nr X/80/2015

23.11.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pozycja 5062

z dnia 27.11.2015 r.

20.

Nr XI/83/2015

30.11.2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Pozycja 2120

z dnia 20.04.2016 r.

21.

Nr XI/88/2015

30.12.2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pozycja 149

z dnia 11.01.2016 r.

22.

Nr XI/86/2015

30.12.2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pozycja 293

z dnia 15.01.2016 r.

23.

Nr XI/87/2015

30.12.2015 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozycja 294

z dnia 15.01.2016 r.

 do góry