Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumieniaz dnia 22 maja 2023r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego,samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

 1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
 2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak:partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płcii niedyskryminacji.
 4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
 5. Innewłaściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu StrategiiZintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)

Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027wraz z załącznikamiw wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej wBiurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 - 200 Dzierżoniów.

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.

Uwagi lub opiniezgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POForaz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 1. Dzierżoniów - 15.01.2024 r, godz. 10.00 - 12.00 – Starostwo Powiatowe wDzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
 2. Ząbkowice Śląskie – 15.01.2024 r, godz.13.00 - 15.00 - Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
 3. Kłodzko - 16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.

Zgłaszając uwagi i opinie należybrać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy
 2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
 3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
 4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027
 5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021?2027

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcieStrategii ZIT POF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

od dnia 08.12.2023 r.  do dnia 29.12.2023 r.  wywieszono wykaz Nr 6/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 132 o powierzchni 0,0021 ha – część drogi na której posadowiona jest część budynku niemieszkalnego, użytkowego:

Żdanów:

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 164 o powierzchni 0,1200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 173 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 158 o powierzchni 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 58/5 o powierzchni 0,0126 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 163 o powierzchni 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/1 o powierzchni 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 359 o powierzchni 0,8132 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 214/1 o powierzchni 0,0168 ha – grunt przypadający udziałowi z tytułu najmu lokali;

- działka numer 655/2 o powierzchni 0,2510 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 57/2 o powierzchni 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 252/2 o powierzchni 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

Rudnica:

- działka numer 190/1 o powierzchni 0,4724 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o powierzchni 0,2920 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 190/5 o powierzchni 0,3186 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 299/1 o powierzchni 0,0148 ha – grunt przypadający udziałowi z tytułu najmu lokalu Rudnica 29;

Budzów:

- działka numer 440 o powierzchni 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 901 o powierzchni 2,0300 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 623/1 udział ½ - 0,1398 ha  – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 10 oraz innymi budynkami gospodarczymi stanowiącymi odrębną własność od gruntu ;

- działka numer 623/2 udział ½ - 0,0644 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 320 o powierzchni 0,2800 ha – użytkowanie rolnicze;

Lutomierz:

- działka numer 277 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

 

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 28.06.2023 r.  do dnia 19.07.2023 r. wywieszono wykaz Nr 5/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Stoszowice:

- pomieszczenia biurowe o pow. użytkowej 46,142 m2 w budynku Stoszowice nr 92, działka 177/1 – prowadzenie Oddziału Banku Spółdzielczego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych i wiązek projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii ZIT POF.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), który tworzą następujące gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek –  Zdrój, Lewin Kłodzki, Miejska Kłodzko, Międzylesie, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Powiaty: Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:                                    

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Uczestnictwo w Radzie ZIT POF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT POF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. wypełnionego przez Podmiot Zgłaszający na Członka Rady ZIT POF Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) drogą e – mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl  

Szczegółowe zasady naboru i powołania członków Rady ZIT POF zostały określone w Zasadach Naboru do Rady ZIT POF (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady ZIT POF zgodnie z limitem osobowym na zasadach określonych w Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 516 730 990 oraz adresem  e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT POF. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony  na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

 

 Wójt Gminy Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 25.05.2023 r.  do dnia 15.06.2023 r. wywieszono wykaz Nr 4/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:

- działka numer 57/23 o powierzchni 0,0613 ha – użytkowanie rolnicze, zagospodarowanie nieruchomości przyległej,

Wójt Gminy Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 08.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. wywieszono wykaz Nr 3/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Stoszowice:
- działka numer 177/1 o powierzchni 0,4791 ha – zabudowana budynkiem Stoszowice nr 92 pod działalność statutową dzierżawcy;

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 24.03.2023 r.  do dnia 14.04.2023 r.  wywieszono wykaz Nr 2/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:
- działka numer 71/19 o powierzchni 0,0977 ha – użytkowanie rolnicze, zagospodarowanie nieruchomości przyległej;

Grodziszcze:
- działka numer 410/2 o powierzchni 0,0518 ha – użytkowanie rolnicze;

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wywieszono wykaz Nr 1/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 do góry