Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie powołania stałej komisji do sprawdzenia spełniania wymagań sanitarnolokalowych w lokalach, w których ma być prowadzony klub dziecięcy.

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Jemna.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Przedborowa (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenia klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości i terminy płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na trenie gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na ternie Gminy Stoszowice

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu do dokonywania czynności związanych z użyczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia  lub nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminą Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice od 01 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2019 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania start powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na ternie gminy Stoszowice.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położnych w miejscowości Stoszowice , stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem  nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych  wyborów sołtysa w sołectwie Żdanów

w sprawie wprowadzenia procedur realizacji  projektu granatowego pn. "Ziemie Kłodzka - czyste powietrze (wymiana  wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na  terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie,  Radków, Stronie Ślaskie, Stoszowice)"

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania stałej  Komisji do dokonywania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Stoszowicach

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na trenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 - w oparciu o system biletów miesięcznych"

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice  w 2020 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze archiwisty w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725".

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2021 rok.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

w sprawie zmiany zrządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Mikołajów (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Stoszowice (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

w sprawie: powołania komisji przetargowej

w sprawie: powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych jak i zdarzeń o takim charakterze na terenie gminy Stoszowice

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Stoszowice

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac społecznych

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2020 r.

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz publikacji informacji o terminach konsultacji

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

w sprawie powołania komisji przetargowej.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

w sprawie powołania komisji przetargowej.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

 do góry