Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim 327 - OHM "Jemna"

Obwieszczenie z dnia 13 października 2022 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.11.2022 dotyczącej ustalenia lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby termo modernizowanego budynku przedszkola publicznego w Przedborowej - dawny pałac w Przedborowej (Oberhof)", na terenie działki ewidencyjnej nr 1188/3, obręb Przedborowa, gmina Stoszowice.

Obwieszczenie z dnia 13 października 2022 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.10.2022 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Realizacja ogólnodostępnej przestrzeni przeznaczonej na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne na terenie historycznego parku w Rudnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie działki ewidencyjnej nr 299/5, obręb Rudnica, gmina Stoszowice

w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice"

Umocnienie rowu w Mikołajowie, na terenie fragmentów działek nr 106 i 112/1, obręb Mikołajów, gmina Stoszowice

w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 do góry