Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.  z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy,
na „Udzielenie i obsługę pożyczki długoterminowej w kwocie 2.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2022 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek”

 do góry