Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłki lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gmina na 2015 rok

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu, flagi i baneru Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

w sprawie wprowadzenia zmian prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowościach Stoszowice - Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich"

w sprawie rozpatrzenia skargi na Działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie

w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2014

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozi finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem budżetu gminy Stoszowice za 2013 rok

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej

enia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice dla Powiatu Ząbkowickiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa trzech odcinków chodznika dla pieszych w miejscowościach: Przedborowa, Lutomierz i Grodziszcze"

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stoszowice

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. znak: NK - N.4131.124.2.2014.RB

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: Pa 36/14

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

W sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stoszowice w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich

O zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

w sprawie wpisania do projektów rządowych przygotowania i budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa)

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

W sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

 do góry