Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

2012-01-11, WNIK Zapytanie ofertowe opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy

Stoszowice, 23-01-2012 r.
                                                                                 

                                                                                            INFORMACJA O WYNIKU


postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
Gmina Stoszowice  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:


Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Stoszowice

Oferty nadesłało 9 firm:

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 
PUNKT Katarzyna Grochowska
Ul. Monte Cassino 49/4
51-681 Wrocław


Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


                                                                                                                                                           Wójt Gminy Stoszowice
                                                                                                                                                                  Marek Janikowski
 

 

Wynik postępowania - pełna treść w załącznikach.

 

 


 

RR 271.1.2012                                                                                 Stoszowice     10-01-2012
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
 
1. Zamawiający:
 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Stoszowice
 
3. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy od dnia 15-01-2013
 
4. Opis kryteriów:
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena pozycji „razem” według załącznika nr 1  – waga 100 %
 
6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@stoszowice.pl lub faksem pod nr 74 8181 059,. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie na listę zawodową izby urbanistów.
 
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20,01,2012r. do godz. 12.00
 
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 
 
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Niebora
 do góry