Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumieniaz dnia 22 maja 2023r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego,samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

 1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
 2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak:partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płcii niedyskryminacji.
 4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
 5. Innewłaściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu StrategiiZintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)

Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027wraz z załącznikamiw wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej wBiurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 - 200 Dzierżoniów.

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.

Uwagi lub opiniezgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POForaz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 1. Dzierżoniów - 15.01.2024 r, godz. 10.00 - 12.00 – Starostwo Powiatowe wDzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
 2. Ząbkowice Śląskie – 15.01.2024 r, godz.13.00 - 15.00 - Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
 3. Kłodzko - 16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.

Zgłaszając uwagi i opinie należybrać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy
 2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
 3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
 4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027
 5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021?2027

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcieStrategii ZIT POF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13

 do góry