Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacja w załączniku

Wójt Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2013 roku do dnia 26 września 2013 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
1.Wykaz Nr 21/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 58/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 września 2013 roku:
BUDZÓW - działka numer 48 o powierzchni 0,3100 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg.
2.Wykaz Nr 22/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 59/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 września 2013 roku:
-SREBRNA GÓRA – działka numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań, przeznaczenie
nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
działka położona jest w terenie opisanym jako tereny zainwestowane wsi Srebrna Góra, forma
zbycia – przetarg.

Stoszowice, dnia 17.09.2013 r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski
 

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 20 sierpnia 2013 roku do dnia 10 września 2013 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Wykaz Nr 19/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 52/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2013 roku:
PRZEDBOROWA - działka numer 1204 o powierzchni 1,9561 ha bez zabudowań, nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako łąki i pastwiska oraz grunty chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg.

2.Wykaz Nr 20/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 53/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2013 roku:
- LUTOMIERZ nr 20 – działka numer 46/1 o powierzchni 0,1707 ha zabudowana budynkiem stodoły w bardzo niskim stanie technicznym - ruina, działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy opisana jest jako tereny zainwestowane wsi Lutomierz, forma zbycia – przetarg.
- LUTOMIERZ nr 20 – działka numer 46/2 o powierzchni 0,6900 ha zabudowana budynkiem inwentarskim, w którym w części poddasza znajduje się lokal mieszkalny i budynkiem gospodarczym, budynki w niskim stanie technicznym, forma zbycia – przetarg.

Stoszowice, dnia 20.08.2013 r.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Stoszowice 01 sierpień 2013 r.


OR.2111.1.2013

WÓJT GMINY STOSZOWICE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
Publicznego Gimnazjum w Budzowie, 57-214 Budzów

I. Do konkursu może przystąpić osoba, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:
Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2. ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole i spełnia wymagania określone w pkt 3)-10) poniżej;
3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5. uzyskał:
a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.5).
Nie jest nauczycielem, ale spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2. ukończyła studia magisterskie;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne;
6. spełnia wymagania określone w ust. I pkt 3), 6), 8) i 10) niniejszego ogłoszenia.

II. Wymagane dokumenty:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego gimnazjum,
b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
c) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)),
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
I) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie”  w terminie do 16 sierpnia 2013  r. na adres Urząd Gminy Stoszowice 57-213 Stoszowice 97
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 74/8164510; e-mail: gmna@stoszowice.pl
IV. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

WÓJT GMINY STOSZOWICE
MAREK JANIKOWSKI

WÓJT GMINY STOSZOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPORADCZEJ
(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: średnie /mile widziane wykształcenie wyższe/
1) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o transporcie drogowym,
2) do naboru może przystąpić osoba, która:
a. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
b. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej
b) biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiety biurowe: OpenOffice, Microsoft Word, CEIDG itp.)
c) minimum 6 miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. W zakresie Obrony Cywilnej:
1) Opracowanie planu obrony urzędu oraz realizacji zadań obronnych, a także opracowanie szkoleń obronnych,
2) Opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas „W” i związanych z nim zakresów czynności pracowników Urzędu,
3) Opracowanie dokumentacji „Stałego Dyżuru”, gotowości obronnej państwa, dokumentacji kodowej „Odra – 2”,
4) Przygotowanie i koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-obronnych min. poprzez organizację systemu łączności, prowadzenie ćwiczeń, organizowanie szkoleń, planowanie i przygotowywanie ewakuacji ludności, organizacja magazynu obrony cywilnej, przygotowanie budowli oraz urządzeń specjalnych, zabezpieczenie środków łączności, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń oraz inne związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej,
5) Planowanie i organizacja sił i środków na rzecz Sił Zbrojnych.

II.W zakresie spraw wojskowych:
1) przygotowanie rejestracji i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz współdziałanie z właściwymi organami w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej,
2) przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej,

III. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:
Organizacja systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania w gminie:
1) Organizacja i zapewnienie sprawności systemu łączności dla potrzeb Wójta i Gminnego Zespołu Reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń.
2) Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony ppoż. oraz instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
3) Gromadzenie danych i aktualizacja programu użytkowego WYK DUW pod nazwą „Baza Sił i Środków Województwa Dolnośląskiego”.
4) Opracowanie, wykonanie i aktualizacja planów: Reagowania Kryzysowego, Ochrony przed powodzią, Operacyjnego, Ewakuacji ludności, zaopatrzenia i zabezpieczenia w wodę, ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia państwa i wojny.
5) Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji.

IV. W zakresie transportu drogowego:
1) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
2) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

V. W zakresie działalności gospodarczej:
1) wydawanie postanowień i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat w tym zakresie,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych
3) koordynacja i nadzór nad działalnością handlu, drobnej wytwórczości i usług,
4) wydawanie zaświadczeń o wpisie oraz okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
5) przyjmowanie wniosków o zawieszeniu oraz wznowieniu działalności gospodarczej
6) przyjmowanie wniosków o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

VI. Wykonywanie zadań dotyczących wydawania dowodów osobistych:
1) prowadzenie bazy przyjętych wniosków, przyjętych i wydanych dowodów osobistych, odbieranie przesyłek dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich,
2) zamawianie wniosków i formularzy A i B oraz prowadzenie rozliczenia druków ścisłego zarachowania,
3) wprowadzanie dowodów osobistych do Lokalnej Bazy Danych Ewidencji Ludności i kopert dowodowych,
4) wydawanie zaświadczeń o zagubieniu lub utracie dowodu tożsamości,
5) przesyłanie kopert dotychczas wydanych dowodów osobistych na wezwanie innych urzędów,
6) udostępnianie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. O powyższe stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
6. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach lub przesłać w terminie do dnia 08.08.2013 r. do godz. 14:30 (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Stoszowicach w dniu 08.08. 2013 r. o godz. 15.00.

9. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Stoszowicach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na www.stoszowice.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 074-8164-526

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz zostanie ogłoszona w dniu 08.08.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeprowadzenie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje się na dzień 09.08.2013 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Stoszowice. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Stoszowicach.

Stoszowice 29 lipiec 2013 r.

Wójt Gminy
Marek Janikowski

Wójt  Gminy  Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 21 maja 2013 roku do dnia 11 czerwca 2013 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz Nr 13/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 38/K/2013 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  21 maja 2013 roku:

RÓŻANA – działka numer 162/4 o powierzchni 0,0100 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości do użytkowania rolniczego, forma zbycia – bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Anny Kurzaj.

 

WÓJT   GMINY

Marek  Janikowski

Stoszowice, dnia 21.05.2013 r.

URZĄD GMINY STOSZOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy z 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

1. Wymagania  niezbędne:
2. wykształcenie: wyższe - preferowany kierunek budownictwo lub inżynieryjny (związany z budownictwem)
3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym, prawa budowlanego, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz kodeksu cywilnego.
4. minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
5. do naboru może przystąpić osoba, która:
a) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww.  stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji,
b) umiejętność kosztorysowania, obsługa programów kosztorysowych np. NORMA
c) biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiety biurowe: OpenOffice,   Microsoft Word,  itp.)
d) prawo jazdy kat. B

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. W zakresie budownictwa:
1) prowadzenie spraw dotyczących budownictwa tj. organizowanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją inwestycji i zadań remontowych.
2) szczegółowe orientowanie się w prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego (inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektowania, kierownika budowy).
3) współpracowanie z organami administracji powiatowej i rządowej w zakresie nadzoru budowlanego
4) opracowanie projektów umów, uchwał i zarządzeń pozostających w związku z zakresem   czynności.
5) sporządzenie planów gminnych potrzeb inwestycyjnych i remontowych.
6) przygotowanie założeń techniczno – ekonomicznych planowanych inwestycji i remontów
7) nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z przygotowaniem inwestycji i remontów.
8) przygotowanie założeń i materiałów do zawarcia umów na wykonanie prac projektowych, inwestycji i remontów realizowanych jako zadania własne gminy.
9) współpraca z jednostkami projektowymi przy sporządzaniu projektów technicznych dla inwestycji i remontów realizowanych jako zadania własne gminy.
10) przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej dotyczącej realizacji inwestycji i remontów,  w   tym projektów umów na realizację inwestycji i remontów,
11) pomoc techniczna przy realizacji inwestycji i remontów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe, przygotowanie projektów kosztorysów,
12) przygotowywanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu oraz decyzji opiniujących  przebieg sieci i zjazdów na terenach gminnych,
13) Prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie,
14) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Stoszowice i przełożonego

II.W zakresie inwestycji:
1) planowanie wydatków inwestycyjnych w Gminie,
2) przygotowywanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych pod względem formalno - prawnym
3) rozliczanie finansowo-rzeczowe zakończonych zadań inwestycyjnych,
4) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z zakresu gwarancji i rękojmi,
5) kontrola działalności inwestycyjnej i remontowej jednostek podległych Gminie,
6) przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów
7) współpraca z samorządami w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji,
8) Współpraca z właściwymi zarządcami dróg w przedmiocie właściwego utrzymania stanu dróg oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
9) przygotowywanie OT i udział w przekazywaniu zadań  komunalnych,
10) prowadzenie planowanej działalności z zakresu inwestycji i remontów dróg, mostów, przepustów oraz oświetlenia ulicznego, będącego w zarządzie Gminy,
11) opracowanie wniosków o dotacje na zadania realizowane w Gminie, przestrzeganie zasad wydatkowania uzyskanych funduszy zgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie projektów umów, sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków,

III. W zakresie zamówień publicznych:
1) przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą PZP
2) ewidencja i sprawozdawczość z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
3) opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych w urzędzie
4) współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór nad realizacją procedur zamówień publicznych, współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych, z pracownikami merytorycznymi oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zamówień publicznych
5) udział w komisjach przetargowych
6) przekazywanie informacji do BIP

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
7) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
8) oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu
10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. O powyższe stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
6. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z   ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458).
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach lub przesłać w terminie do dnia 27 maja 2013 r.  do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy w  Stoszowicach, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. budownictwa i zamówień publicznych". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Stoszowicach w dniu  29 maja 2013 r. o godz. 10:00.
9. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Stoszowicach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  074-8164-511
10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej (www.stoszowice.pl)  oraz  na tablicy  informacyjnej Urzędu Gminy w Stoszowicach w terminie do dnia 03 czerwca 2013 r.


Stoszowice 10 maj 2013 r.


Wójt Gminy
Marek Janikowski

 do góry