Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice

w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2013 rok

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku

w sprawie: ustalenia na 2013 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice oraz organizację zajęć sportowych dla młodzieży w 2013 roku.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Forteczny Park Kulturowy" sp. z o.o. z/s w Srebrnej Górze

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" sp. z o.o. z/s w Budzowie

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego w 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: przedstawienia z sprawozdania z wykoniania budżetu Gminy Stoszowice za 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego w 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Budzów, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem sal wykładowych w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, ul. H. Pobożnego 1

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Srebrna Góra, stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2013 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

W sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice.

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice.

W sprawie budżetu gminy na rok 2013

W sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP

W sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Grodziszcze stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie budżetu gminy na rok 2013

W sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do Sp. z o.o.

W sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu na rok 2013

W sprawie przyjęcia planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

W sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2013

W sprawie ustalenia wysokości stawki za 1km w celu rozliczenia kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

W sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice.

W sprawie ustalenia regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy

W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie gminy Stoszowice.

W sprawie wprowadzenia instrukcji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Stoszowice.

W sprawie wykazu programu komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych – programy w zakresie gospodarki finansowej.   

 do góry