Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt  Gminy  Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2014 roku do dnia 07 stycznia 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Wykaz Nr 11/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 24/K/2014 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  17 grudnia 2014 roku:

BUDZÓW – działka numer 593 o powierzchni 0,2317 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty chronione dla rolnictwa oraz łąki i pastwiska , forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

2.Wykaz Nr 12/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 25/K/2014 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  17 grudnia 2014 roku:

JEMNA – działka numer 265/6 o pow. 0,0955 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony. 

3.Wykaz Nr 13/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 26/K/2014 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  17 grudnia 2014 roku:

- PRZEDBOROWA - działka numer 89/2 o powierzchni 0,1913 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 42/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

- PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.

- PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

- PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

- PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

- PRZEDBOROWA - działka numer 446/2 o powierzchni 0,1341 ha z zabudowaniami - ruina, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 40/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                          Paweł  Gancarz

 

Stoszowice, dnia 17.12.2014 r.

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  10 grudnia 2014 r.  do dnia 31 grudnia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 8/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o powierzchni 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 57/2 o powierzchni 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 154/1 o powierzchni 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/9 o powierzchni 0,4410 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/10 o powierzchni 0,1705 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o powierzchni 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o powierzchni 0,0210 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                                                          Wójt Gminy

                                                        Paweł Gancarz

 

 

                                                       

                                              

                                              

 

 

 

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  27 listopada 2014 r.  do dnia 18 grudnia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 7/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Srebrna Góra:

- działka numer 142/13 o powierzchni 0,6000 ha – nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego;

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        Marek Janikowski

                                                           

 

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  12 listopada 2014 r.  do dnia 03 grudnia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Grodziszcze:

- działka numer 296/1 o powierzchni 0,3000 ha – działka pod zabudowaniami Grodziszcze 44;

- działka numer 296/3 o powierzchni 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/2 o powierzchni 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze

Rudnica:

- działka numer 190/3 o powierzchni 0,7900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o powierzchni 0,3300 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 158 o powierzchni 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze

 

 

                                                        Wójt Gminy

                                                     Marek Janikowski

                                              

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2014 roku do dnia 02 lipca 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Wykaz Nr 9/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 19/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 czerwca 2014 roku:

GRODZISZCZE – działka numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2008 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

2.Wykaz Nr 10/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 20/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 czerwca 2014 roku:

JEMNA – działka numer 265/9 o powierzchni 0,2129 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, wariantowo z garażem wbudowanym, przylegającym do budynku mieszkalnego lub garażu wolnostojącego, zgodnie z decyzją Nr 35/12 o warunkach zabudowy z dnia 11.09.2012 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

Stoszowice, dnia 11.06.2014 r.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

                        Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  02 czerwca 2014 r.  do dnia 23 czerwca 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Przedborowa:

- działka numer 1045 o powierzchni 0,0040 ha – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                            Marek Janikowski

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Wykaz Nr 6/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 16/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku:

PRZEDBOROWA - działka numer 675/2 o powierzchni 0,0257 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Kamili Maciejewskiej, forma zbycia – bezprzetargowo.

2.Wykaz Nr 7/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 17/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku:

SREBRNA GÓRA – działka numer 117/12 o powierzchni 0,0587 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra oznaczona jest symbolem MU.2 – tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony.

3.Wykaz Nr 8/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 18/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku:

ŻDANÓW – działka numer 64/8 o powierzchni 0,3435 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka opisana jest jako grunty chronione dla rolnictwa w terenie predysponowanym do rozwoju sadownictwa i do rozwoju funkcji letniskowej, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

Stoszowice, dnia 29.04.2014 r.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

                 Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  15 kwietnia 2014 r.  do dnia 06 maja 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o powierzchni 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 142/13 o powierzchni 1,0000 ha – prowadzenie działań edukacyjno-

  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach skansenu Wioska Indiańska.

 

                                                                Wójt Gminy

                                                             Marek Janikowski

 

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 09 kwietnia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1. Wykaz Nr 4/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 14/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 09 kwietnia 2014 roku:

STOSZOWICE - działka numer 95/7 o powierzchni 0,0684 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Renaty Jabłońskiej-Zięcina i Józefa Zięcina, forma zbycia – bezprzetargowo.

2. Wykaz Nr 5/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 15/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 09 kwietnia 2014 roku:

STOSZOWICE – działka numer 601/17 o powierzchni 1,2710 ha bez zabudowań, działka numer 601/18 o powierzchni 0,6275 ha bez zabudowań, działka numer 601/19 o powierzchni 0,4975 ha bez zabudowań, działka numer 601/20 o powierzchni 2,9740 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, zgodnie z decyzją Nr 13/13 o warunkach zabudowy z dnia 20.02.2013 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

Stoszowice, dnia 09.04.2014 r.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 22 kwietnia 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1.Wykaz Nr 2/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 9/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku:
RUDNICA - działka numer 45/4 o powierzchni 0,2101 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg.

2.Wykaz Nr 3/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 10/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku:
BUDZÓW – działka numer 787 o powierzchni 0,0600 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy w udziale wynoszącym 1/3 część, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Małgorzaty Jałowiec i Sławomira Puchalskiego, forma zbycia – bezprzetargowo.

Stoszowice, dnia 01.04.2014 r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

                   Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  25 marca 2014 r.  do dnia 14 kwietnia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Stoszowice

- działka numer 601/17 o powierzchni 1,1060 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/18 o powierzchni 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/19 o powierzchni 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/20 o powierzchni 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                                              

                                                     Wójt Gminy

                                                  Marek Janikowski

 

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  03 marca 2014 r.  do dnia 23 marca 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 Rudnica

- działka numer 302/11 o powierzchni 0,0030 ha – pod budowę wiaty turystycznej;

Jemna

- działka numer 39 o powierzchni 0,0030 ha – pod budowę wiaty turystycznej;

Żdanów

- działka numer 34/3 o powierzchni 0,0030 ha – pod budowę wiaty turystycznej;

Srebrna Góra

- działka numer 121/9 o powierzchni 0,0971 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

                                                      Wójt Gminy

                                                  Marek Janikowski

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia precedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

Jolanta Jasiczek

Zamieszkała Potworów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Jasiczek spełniła wymagania pracodawcy.

Wójta Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego do 2014 roku do dnia 18 marca 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz Nr 1/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lutego 2014 roku:
MIKOŁAJÓW - działka numer 11/6 o powierzchni 0,0887 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Krzysztofa Papińskiego, forma zbycia – bezprzetargowo.

Stoszowice, dnia 25.02.2014 r.


WÓJT GMINY
Marek Janikowski

 do góry