Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice oraz utworzenie
i utrzymanie punktu lub punktów selektywnej zbiórki odpadów ( PSZOK)”.

Załączniki:
 do góry