Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do przyznawania oraz ustalania prawa do tego dodatku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przekazywania i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoaorwania przestrzennego dla terenu w obrebie miejscowości Srebrna Góra - część C, wyłożonego do publicznego wglądu

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach  do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalania i przyznawania prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku oraz wydawania decyzji w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

w sprawie powołania stałej Komisji ds. zniszczenia weksli in blanco i deklaracji wekslowych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym realizowanymi w ramach - zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 71247000-1

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r. oraz prowadzenia siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie  Gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o. o., z siedzibą w Srebrnej Górze

w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzana postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizacji zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadana pn. - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o., z siedzibą w Budzowie

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad i warunków dofinansowania kosztów podnoszenia przez pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach kwalifikacji zawodowych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok.  

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 r. w związku z przypadającym w sobotę świętem.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Stoszowice do realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia używania samochodów prywatnych dla celów służbowych

w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa 57 sztuk laptopów i 9 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Stoszowice w ramach realizacji projektu Granty PPGR"

w sprawie  przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2021 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2021 rok

w sprawie  powołania komisji przetargowej

w sprawie  powołania komisji przetargowej

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Grodziszczu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II na rok 2022 realizowanym przez Gminę Stoszowice.

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych jak i zdarzeń o takim charakterze na ternie gminy Stoszowice

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów" objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Roboty budowlane w zakresie uzbrojenia terenu niezbędne do funkcjonowania inkubatora (droga i sieci) w ramach projektu "Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach". Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zarządzenie nr 68A/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Funduszu Pomocy raz dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "STOSZOWICE-BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENI E GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ORAZ  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - w oparciu o system biletów miesięcznych"

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, w ramach projektu Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji w programie "Korpusu Wsparcia Seniorów" - Moduł II

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D" objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Żdanów

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie miejscowości Żdanów

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2023 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielenia rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

w sprawie wyłaczenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Stoszowice w dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - w zakresie dotyczącym publicznego przedszkola w Przedborowej"

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez małych lub średnich przedsiębiorców

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - w zakresie dotyczącym publicznego przedszkola w Przedborowej"

 do góry