Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do przyznawania oraz ustalania prawa do tego dodatku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przekazywania i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoaorwania przestrzennego dla terenu w obrebie miejscowości Srebrna Góra - część C, wyłożonego do publicznego wglądu

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach  do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalania i przyznawania prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku oraz wydawania decyzji w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

w sprawie powołania stałej Komisji ds. zniszczenia weksli in blanco i deklaracji wekslowych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym realizowanymi w ramach - zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 71247000-1

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r. oraz prowadzenia siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie  Gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o. o., z siedzibą w Srebrnej Górze

w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzana postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizacji zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadana pn. - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o., z siedzibą w Budzowie

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad i warunków dofinansowania kosztów podnoszenia przez pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach kwalifikacji zawodowych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok.  

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 r. w związku z przypadającym w sobotę świętem.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Stoszowice do realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia używania samochodów prywatnych dla celów służbowych

w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa 57 sztuk laptopów i 9 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Stoszowice w ramach realizacji projektu Granty PPGR"

w sprawie  przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2021 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2021 rok

w sprawie  powołania komisji przetargowej

w sprawie  powołania komisji przetargowej

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Grodziszczu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II na rok 2022 realizowanym przez Gminę Stoszowice.

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych jak i zdarzeń o takim charakterze na ternie gminy Stoszowice

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów" objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Roboty budowlane w zakresie uzbrojenia terenu niezbędne do funkcjonowania inkubatora (droga i sieci) w ramach projektu "Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach". Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zarządzenie nr 68A/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Funduszu Pomocy raz dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "STOSZOWICE-BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENI E GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ORAZ  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - w oparciu o system biletów miesięcznych"

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, w ramach projektu Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji w programie "Korpusu Wsparcia Seniorów" - Moduł II

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D" objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Żdanów

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie miejscowości Żdanów

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2023 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielenia rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy oraz dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

w sprawie wyłaczenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Stoszowice w dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - w zakresie dotyczącym publicznego przedszkola w Przedborowej"

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez małych lub średnich przedsiębiorców

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - w zakresie dotyczącym publicznego przedszkola w Przedborowej"

w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącej sposobu odprowadzani nieczystości płynnych na nieruchomościach oraz realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na terenie Gminy Stoszowice dotyczących realizacji obowiązków zbierania w sposób selektywny powstałych na ternie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice oraz sposobem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

 do góry