Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacje dla mieszkańców gimny  Stoszowice dotyczące zakupu paliwa stałego - węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

Gmina Stoszowice, zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.  z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) ogłasza sprzedaż końcową węgla w ramach preferencyjnego zakupu.

Termin składania wniosków o zakup:

Wnioski można składać od 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wyrażona w tonach:

Skład węglowy w Budzowie

Karlik EKOGROSZEK = 0,640 t

Groszek 2 Mysłowice Wesoła = 0,5 t

Kostka Jankowice = 0,320 t

Orzech Mysłowice Wesoła = 0,780 t

EKOGROSZEK Piast Ziemowit = 17,54 t

 

Skład węglowy w Stoszowicach

Groszek 2 Mysłowice Wesoła = 1,36 t

Kostka PIAST ZIEMOWIT = 0,220 t

Orzech Mysłowice Wesoła = 8,820 t

EKOGROSZEK Piast Ziemowit = 13 t


Cena za tonę paliwa stałego:

Cena za tonę paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), dowóz w obszarze gminy Stoszowice jest bezpłatny.

 

INFORMACJE DODATKOWE:


Sprzedaż węgla będzie prowadzona przez Gminę Stoszowice do 31 lipca 2023 r. bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania sortymentu.

UWAGA:

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się obowiązujących uprzednio ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwadomowego w ramach zakupu preferencyjnego.

 

Uprawnionymi do zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, niezależnie od miejsca zamieszkania (również poza terem gminy Stoszowice) oraz niezależnie od faktu dokonania uprzedniego zakupu węgla od gminy po cenach preferencyjnych.

 

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, może dokonać zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej na podstawie zaświadczenia o wypłacie dodatku węglowego na potrzeby sprzedaży końcowej.

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

 

Dystrybucją węgla na terenie gminy Stoszowice zajmują się nw. podmioty:

  1. Skład Opału Edward Kulaszka z siedzibą w Budzowie 158, 57-214 Budzów
  2. Firma P.U.H. ”KARMEX” JACEK RUDOMAN z siedzibą w Stoszowicach nr 38A, 57 – 213 Stoszowice.

Szczegółowe informacje na temat końcowej sprzedaży węgla można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8164514

Wnioski o zakup preferencyjny w ramach sprzedaży końcowej złożone przed
15 maja 2023 r.  pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia
do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej można uzyskać w Sekretariacie UrzęduGminy w Stoszowicach w dniach i godzinach pracy urzędu lub pobrać ze strony www.stoszowice.pl

Gmina Stoszowice przystąpiła do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Sprzedaż i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy będzie odbywała się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2236) oraz po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do obrotu.

Kto może złożyć wniosek?

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowegotj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony.

(art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Ile można zakupić paliwa stałego?

Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługiwać będzie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 01 stycznia 
2023 r.

(rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).

Gdzie i jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Stoszowicach, zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku (zamieszczonym na stronie Urzędu i dostępnym w Urzędzie),lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (art. 11ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Jak przebiega weryfikacja wniosku?

 

Weryfikacji wniosku dokonuje się, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku

węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacja wniosku o zakup jest dokonywana,
w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania
w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

(art. 12ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Co po pozytywnej weryfikacji wniosku?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez wskazaną gminie spółkę węglową, wnioskodawca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem właściwego składu węgla na terenie gminy. Przed terminem odbioru węgla, wnioskodawca zobowiązany będzie do wpłaty należności za zakup preferencyjny węgla na rachunek bankowy gminy.

Jakie koszty poniesie wnioskodawca w związku z zakupem węgla?

 

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego. Do ceny paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu węgla ze wskazanego składu węgla, mieszczącego się na terenie gminy, do gospodarstwa domowego. Cenę transportu określa każdorazowo skład węgla. Dopuszcza się również odbiór węgla własnym transportem, po uprzednim ustaleniu terminu i zasad odbioru ze składem węgla.

(art. 5ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 do góry