Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, obręb 0002 Grodziszcze, gmina Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1Z/00057992/5, składającej się z działki numer 236/5o powierzchni 0,1400 ha bez zabudowań.,

Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 09 stycznia 2019 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

Wysokość wadium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie
do dnia 13 grudnia 2019 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać „Wadium na przetarg na kupno działki nr 236/5 w Grodziszczu”

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.

 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).

 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.

 9. Wójt Gminy może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stoszowice oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 13.11.2019 r.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, obręb 0003 Jemna, gmina Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1Z/00047888/0, składającej się z działki numer 71/12o powierzchni 0,2204 ha bez zabudowań.,

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 23/16 o warunkach zabudowy z dnia 23 maja 2018 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 33.700,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych ).

 

Wysokość wadium wynosi 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych ).

 

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie
do dnia 13 grudnia 2019 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać „Wadium na przetarg na kupno działki nr 71/12 w Jemnej”

 

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 2. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 06 czerwca 2019 r.

 3. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.

 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 5. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).

 8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 9. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.

 10. Wójt Gminy może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stoszowice oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

Stoszowice, dnia 13.11.2019 r.

 

Wójt Gminy

 

Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 do góry