Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 10 maja 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

 

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

268/1, obręb Jemna

0,1317

 

SW1Z/00047888/0

37 670,00

 

3 800,00

10:30

2

268/2, obręb Jemna

0,1334

SW1Z/0004788/0

36 400,00

3 700,00

11:15

3

268/8, obręb Jemna

0,1320

SW1Z/00047888/0

37 750,00

3 800,00

12:00

4

268/9, obręb Jemna

0,1327

SW1Z/00047888/0

37 950,00

3 800,00

12:45

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/1, obręb Jemna Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 46/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/2, obręb Jemna Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 47/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/8, obręb Jemna Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 52/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 268/9, obręb Jemna Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 53/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 268/1, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej.

„Wadium na przetarg na działkę nr 268/2, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

„Wadium na przetarg na działkę nr 268/8, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki trzeciej.

„Wadium na przetarg na działkę nr 268/9, obręb Jemna” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki czwartej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój Nr 15  lub pod numerem telefonu 74 81 64 537.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

 

 

Stoszowice, dnia 06 kwietnia 2021 r.

 

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

 do góry