Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

       Informuję, że w dniu 07 maja 2014 roku o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SREBRNA GÓRA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 46006, składającej się z działki numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań.

 

1.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. oznaczona jest symbolem MN.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 27.11.2013 r. i 19.02.2014 r.

3. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 22.400,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych).

 

4. Udział w przetargu zgłosiła firma KORDAS Spółka Jawna.

       W związku z tym, że w ogłoszeniu o przetargu z dnia 02 kwietnia 2014 roku termin wpłaty wadium ustalony był do dnia 30 kwietnia 2014 roku (włącznie), a firma KORDAS Spółka Jawna wpłaciła w pieniądzu wadium w dniu 05 maja 2014 roku (uznanie oeracji na koncie urzędu) tj. po terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu – III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 326/2 o pow. 0,0726 ha bez zabudowań, położonej w miejscowości Srebrna Góra - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 07.05.2014 r.

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                   Małgorzata  Chmiel

 

              Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  10.01.2014 r.  do dnia 31 stycznia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 Budzów

- działka numer 901 o powierzchni 0,2925 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2658 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1592 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna

- działka numer 163 o powierzchni 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów

- działka numer 173 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 175 o powierzchni 1,3100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa

- działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice

- działka numer 181/1 o powierzchni 0,0302 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                    Wójt Gminy

                                                 Marek Janikowski

 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Szczegółowe informacje w załącznikach