Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2021 r. sygn. akt: PR Pa 22.2021

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2022 rok.

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych oraz sołtysów

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowie części drogi powiatowej nr 3150D

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniach, ćwiczeniach

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w roku 2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część C

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Stoszowice.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2021 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego orazsprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów ”

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stoszowice udziału w nieruchomości gruntowej nr 759, obręb Budzów

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2022/2023

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej.

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 16 sierpnia 2022 r. sygn. akt: 4349-0.Pa.44.2022

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

 sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie powołania młodzieżowej rady gminy

w sprawie zmiany planu ochrony Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze.

w zakresie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowie części drogi powiatowej nr 3150D

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów”

w zakresie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowie części drogi powiatowej nr 3150D

w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego„SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

 do góry