Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Stoszowicach.

W sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej gminy Stoszowice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice w okręgu nr 13, zarządzonych na dzień 13 września 2015r.  

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 06 sierpnia 2015r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 13, zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

W sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

W sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

W sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia
13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałą Nr XL/253/2014 z dnia
24 września 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę o podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 2014.3974) w związku z Zarządzeniem Nr 255  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu nr 13, zarządzonych na dzień 13 września 2015 roku.

W sprawie podziału gminy Stoszowice na okręgi wyborcze i wyznaczeniu siedziby Gminnej Komisji Wyborczej.

O miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

W sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 255 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2015roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice

O miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stoszowice

 do góry