Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

ZARZĄDZENIE  Nr 1/K/2023 WÓJTA  GMINY  STOSZOWICE

z dnia 04 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2022 r., poz. 559 z póź. zm.), § 1 Uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 roku nr 148, poz. 2581, z późniejszymi zmianami i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość położoną w miejscowościGrodziszcze, obręb 0002Grodziszcze, gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki, AM-1, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka numer462/5 o powierzchni 0,0900 ha bez zabudowań.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 2/K/2023

WÓJTA GMINY STOSZOWICE

z dnia 10 stycznia 2023 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz w wykonaniu: - Zarządzenia Nr 1/K/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, Wójt Gminy ogłasza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Grodziszcze, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE  Nr 3/K/2023
WÓJTA  GMINY  STOSZOWICE
z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Przedborowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 roku nr 148, poz. 2581, z późniejszymi zmianami i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. 1.Nieruchomość gruntową, działkę ewidencyjną nr 190/1  o powierzchni 0,0125 ha, położoną
w obrębie 0006 Przedborowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SW1Z/00064739/6,
o wartości 2 365,00 zł, stanowiącą własność Gminy Stoszowice zamienia się na nieruchomość gruntową, działkę ewidencyjną nr 925/1 o powierzchni 0,0106 ha, położoną w obrębie 0006 Przedborowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SW1Z/00073833/1, o wartości
2 131,00 zł, stanowiącą własność osoby fizycznej.
2. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, nastąpi za dopłatą przez osobę fizyczną, różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związana z zamianą nieruchomości ponosi po połowie Gmina Stoszowice i osoba fizyczna.
§ 2. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice, o której mowa w § 1, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Przedborowa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                    

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 1 pkt. 1 uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148, poz. 2581 z późń. zm.), Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Stoszowice, położoną w miejscowości Rudnica, obręb 0008 RUDNICA, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka numer 190/6, AM-2, o powierzchni 0,4703 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SW1Z/00063296/1, o wartości 17 700,00 zł brutto, na rzecz Pana Adama Gargulińskiego.

§ 2. Zamiana nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi w drodze bezprzetargowej, w zamian za przekazanie przez Pana Adama Gargulińskiego na rzecz Gminy Stoszowice, nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości RUDNICA, obręb 0008 Rudnica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 186, AM-2, o powierzchni 0,1666 ha, o wartości 6 719,00 zł brutto, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SW1Z/00064302/4.
§ 3. Pan Adam Garguliński dokona zapłaty w wysokości 10 981,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100), stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zamienianych gruntów, o których mowa w §1 i §2 niniejszego zarządzenia na rzecz Gminy Stoszowice.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rudnicy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 roku nr 148, poz. 2581, z późniejszymi zmianami i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Nieruchomość gruntową, działkę ewidencyjną nr 190/6 o powierzchni
0,4703 ha, położoną w obrębie 0008 Rudnica, gmina Stoszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SW1Z/00063296/1, o wartości 17 700,00 zł, stanowiącej własność Gminy Stoszowice zamienia się na nieruchomość gruntową, działkę ewidencyjną nr 186, o powierzchni 0,1666 ha, położoną w obrębie
0008 Rudnica, gmina Stoszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW SW1Z/00064302/4, o wartości 6 719,00 zł, stanowiącej własność osoby fizycznej.
2. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, nastąpi za dopłatą przez osobę fizyczną, różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związana z zamianą nieruchomości ponosi po połowie Gmina Stoszowice i osoba fizyczna.

§ 2. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice, o której mowa
w § 1, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rudnica, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.


§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz w wykonaniu: - Zarządzenia Nr 6/K/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 października 2023 r.   w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, Wójt Gminy ogłasza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Srebrna Góra, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie: zamiany gruntów

 do góry