Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie ogłoszeni naboru na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

W sprawie powołania składu osobowego gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice. 

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko sekretarka w Urzędzie Gminy w Stoszowicach ora powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowania w zakresie realizacji zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na ternie gminy Stoszowice w 2017 roku. 

W sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na ternie Gminy Stoszowice w 2017 roku. 

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w zakresie realizacji zadania wskazanego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

W sprawie powołania komisji Przetargowej

W sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na ternie Gminy Stoszowice w 2017roku. 

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok. 

W sprawie zmiany budżetu. 

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa” 

W sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016.  

W sprawie: uchylenia w części Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta gminy Stoszowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko na lata 2014-2020

W sprawie: powołania komisji przetargowej 

W sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Stoszowicach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r.

W sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w zamian za dzień świąteczny przypadający na 11 listopada 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowic zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017roku

W sprawie wskazania pracownika samorządowego Urzędu Gminy Stoszowice do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Srebrnej Górze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zmieniające zarządzenie w sprawi sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są gminne jednostki budżetowe

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2016 rok. 

W sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

W sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice

W sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do negocjacji na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice.

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do negocjacji na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice.

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2017 

W sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej. 

W sprawie: powołania komisji przetargowej

w sprawie przperowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017. 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, sportu i Rekreacji w Stoszowicach

W sprawie powierzenia pełnienia funkcji kierowniczej w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu. 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie gminy Stoszowice w 2017roku. 

W sprawie: przekazania sołectwa wsi Srebrna Góra nieruchomości, położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej  własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadani pn. "Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych".

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie gminy Stoszowice w 2017roku. 

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 765.867zł na spłatę wcześniejszych zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” 

W sprawie: powołania komisji konkursowej wyłaniąjącej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu. 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie powołania Komisji Przetargowej 

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. 

W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu  

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu Pani Danucie Mendyk 

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugich negocjacji na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugich negocjacji na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2018rok. 

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania pn.: „Dowóz i odwóz dzieci do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018” w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie w przypadku jego nieobecności. 

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy na rok 2017

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice”

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona środowiska i gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie gminy Stoszowice. 

w sprawie powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań. 

w sprawie powołanie komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach 

w sprawie: powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych  na terenie gminy Stoszowice. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wodociągi Srebrnogórskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie. 

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 

W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

W sprawie wyznaczenia pracownika o udzielenia pierwszej pomocy. 

W sprawie zmiany ustalonego Regulaminu Pracy  

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy   

W sprawie prowadzenie instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP 

W sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 94/2017 Wójta Gminy Stoszowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice. 

W sprawie określenia zasad rozliczania nagrody społecznej za promowanie gminy w poszczególnych dziedzinach.

W sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach.

W sprawie ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Stoszowice.

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Stoszowice, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 do góry