Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnej biblioteki Publicznej w Stoszowicach

W sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych prze kierowników gminnych jednostek budżetowych

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r.

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2015 rok.

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie rezygnacji w prawa pierwokupu nieruchomości

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

W sprawie powołania komisji przetargowej

W sprawie przyjęcia regulaminu na „Najlepsze tłumaczenie wiersza” Die Augen meines Kinder

W sprawie powołania komisji konkursowej

W sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

W sprawie: przeznaczenia do wynajmu nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki

Do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych

W sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach.

W sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w dniu 1 listopada 2014.

W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014.

W sprawie: powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

W sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014

W sprawie: ustalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: powołania Komisji ds. umorzeń, ulg, odrodzeń i rozkładani na raty podatków, opłat…

W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na „ Nową nazwą Biuletynu Informacyjnego Gminy Stoszowice”

W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na „Hasło/slogan promujące Gminę Stoszowice”

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014

W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2014.

W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W sprawie: ustalenia stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stoszowice.

W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

 do góry