Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj.  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice  

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego tj. w związku z ubieganiem się przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

w sprawie: ustalenia na 2021 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r. oraz prowadzenie drużyny młodzieżowej na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie udzielenie poręczenia kredytu spółce "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2021 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialności pod firmą "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Grodziszczu

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu oraz grudnia 2021 r. w związku z przypadającymi w soboty świętami

w sprawie: powoałania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzanie przetargów

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej w Stoszowicach

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników samorządowych dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2020 rok

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2021"

w sprawie zgody na nadanie nazwy "Działkowca" drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w  Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na ternie Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice

w sprawie: przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.  zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do  przeprowadzenia naboru

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 zł netto

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w zakresie kierowanej jednostki.

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2022 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Grodziszcze.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2021"

w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej."

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 66/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zasad redagowania, przygotowywania oraz przedkładania projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostki samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - " Laboratorium Przyszłości"

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2022"

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2021 r.

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

w sprawie rozpatrzenia uwagi osoby fizycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część A, wyłożonego do publicznego wglądu

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

 do góry