Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu.

W sprawie zamiaru likwidacji filii w Stoszowicach Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budzów

W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

w sprawie likwidacji filii w Stoszowicach Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

w sprawie przystąpienia do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodręnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Stoszowice w 2012 roku.

w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2012

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Bieleckiej na działalność Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie,

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Janickiego na działalność Wójta Gminy Stoszowice.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2011.

W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012 - 2021

o zmianie uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice.

W sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice.

W sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na t

W sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów

W sprawie zmiany planu ochrony Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Szkoły Podstawo

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu

o zmianie uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku

w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

w sprawie: poparcia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie: wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

w sprawie ustalenia dla dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2012 roku.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie".

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Wodociągów Srebrnogórskich spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Budzowie

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodziszcze

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

w sprawie uchylenia uchwały nr IV/24/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jemna

w sprawie uchylenia uchwały na IV/26/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grodziszcze, Rudnica i Lutomierz oraz uchwał zmieniających

w sprawie uchylenia uchwały na IV/27/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budzów i Stoszowice oraz uchwał zmieniających

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Bieleckiej na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice oraz Wójta Gminy Stoszowice

 do góry