Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowic na 2017 rok. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śląskich

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowic w 2017 roku. 

W sprawie: udzielni pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017 – 2020.

O zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

O zmianie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów. 

W sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze. 

W sprawie udzielenia dotacji na prac konserwatorskie, restauratorskie pryz zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

W sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice. 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016. 

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2016

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II.

W sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej 

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisja Rewizyjnej 

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka komisji Budżetowej 

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju gospodarczego. 

o zmianie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

o zmiany budżetu gminy na rok 2017 

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 

W sprawie określenia wymagań jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

W sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY2030”

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Budzowie z filią w Grodziszczu. 

 do góry